نظرسنجی از مردم تهران درباره "تهاجم فرهنگی"


نظرسنجی از مردم تهران درباره "تهاجم فرهنگی"
در ارتباط با معنای تهاجم فرهنگی 65 %، اظهار کرده‌اند که با معنای تهاجم فرهنگی آشنا هستند و 35 % نسبت به این امر اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.


بررسی تحلیلی وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان
از این افرادی که با معنای تهاجم فرهنگی آشنا بوده‌اند 27 % ورود هر عنصر از فرهنگ بیگانه به خصوص کشورهای عربی به فرهنگ کشور ما را به عنوان مفهوم تهاجم فرهنگی دانسته‌اند و 26 % دیگر فراخوان نموده‌اند که اگر ورود فرهنگ بیگانه به کشورمان باعث هستحاله فرهنگ خودی شود معنای تهاجم فرهنگی به خود می‌گیرد.


بررسی جامعه‌شناختی واکنشهای بارز مردم ایران در 150 سال اخیر در برابر برخی عناصر فرهنگی غرب
با توجه به بررسیها 90 % پاسخگویان ایران را در معرض تهاجم فرهنگی می‌دانستند که افراد جوان 15 تا 29 ساله بیش از دیگر گروهها به این افراد اعتقاد داشتند.


بررسی چگونگی اوقات فراغت زنان خانه‌دار در شهر یزد
راههای تهاجم فرهنگی که پاسخگویان مطرح کرده‌اند به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: -1 شرایط خارجی مانند وجود رسانه‌های خارجی از جمله ماهواره، ورود فیلمهای ویدئویی و مجلات و کالاهای خارجی -2 شرایط داخلی مانند ضعف فرهنگی و عدم پذیرش فرهنگ خودی از سوی عده‌ای از امت که راه را برای پذیرش فرهنگ بیگانه بار می‌کند.


بررسی خصائص مدیران فرهنگی کشور
در ارتباط با راههای مقابله با تهاجم فرهنگی پاسخگویان به بالا بردن سطح آگاهی امت و آشنا ساختن بیشتر اونها با فرهنگ خودی و گسترش مراکز تفریحی و فرهنگی اشاره کرده‌اند.


بررسی رابطه پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده (S.E.S) و نگرش جوانان نسبت به تحصیل در شهر تهران


بررسی راههای ایجاد روحیه مشارکت عمومی در امور فرهنگی از دیدگاه صاحب نظران و مدیران فرهنگی استان مرکزی


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews