پوشاک مازندران

بررسی خودکشی در شهرستان نهاوند
بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی موثر در مشارکت اجتماعی اقتصادی و کمکهای مالی مردم به موسسات دولتی و دانشگاهها در شهر همدان و مقایسه تط
بررسی مشارکت سیاسی جوانان
بررسی و مقایسه برنامه‌های اوقات فراغت تابستان 78 استان
پژوهشی در خصوص نظرسنجی و بررسی میزان اثربخشی مراکز درمان معتادین در شهرستانهای گچساران و بویراحمد
چشم‌اندازی از ساماندهی عشایر کهگیلویه و بویراحمد
سیمای شهرستان کهگیلویه
طرح تحقیقاتی تدوین فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات تاریخی کشاورزی و اقتصادی
طرح تحقیقاتی تدوین فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات گویشهای آبادیهای ایران و
طرح تحقیقاتی تدوین و فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعاتی کشاورزی، اجتماعی و فر
طرح تحقیقاتی فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات کتابنامه روستایی ایران
فرهنگ عامیانه مردم کهگیلویه و بویراحمد
گزارش اقتصادی، اجتماعی شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودرآهنگ ، رزن و بهار
*