بررسی علل مهاجرت از روستا در استان بوشهر


بررسی علل مهاجرت از روستا در استان بوشهر
رشد شهرنشینی در سالهای اخیر معضلات و مشکلات گوناگونی را بدنبال داشته هست .


بررسی روند تحول جمعیت روستایی در ایران و علل و عوامل موثر بر آن
افزایش شهرنشینی خود از دو پارامتر رشد موالید و روند مهاجرت تبعیت می‌کند.


بررسی روابط انسانی در خانواده
برای مهاجرت روستائیان به شهرها باید علل اون را جستجو نمود و سپس به ارائه راه‌حل پرداخت .


بانک اطلاعات کتابنامه روستایی ایران
هدف عمده این طرح پی بردن به اثرات اقتصادی اجتماعی مهاجرت بر مبدا و مقصد می‌باشد، هستان بوشهر دارای 709 آبادی دارای سکنه هست .


پایگاه مرجع و بانک اطلاعاتی تاریخی، کشاورزی اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور
در این طرح به روش نمونه‌گیری ساده تصادفی 10 % روستاهای هستان تحت پوشش برنامه می‌گیرند در این طرح بررسی مهاجرت در دو بخش روستائی و شهری انجام می‌گیرد.


پایگاه مرجع اطلاعات رایانه ای - بانک اطلاعاتی گویش آبادی ها و عکس های مردم شناسی باستان شناسی، فرهنگی روستاها
در بخش روستائی مهاجران به شهر در دوره وقتی 1365 به بعد مورد شناسایی برنامه گرفته و به کمک بستگان آخرین آدرس پستی مهاجر را کسب می‌نمائیم.


بانک اطلاعات کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طبیعی آبادی های ایران
سپس به کمک آدرس پستی پرسشنامه طراحی شده در شهر اقامت‌گزینی تکمیل می‌نمائیم تا به اهداف مورد تحقیق دست یابیم.


ترسیم خطوط کلی و تعیین شاخص های اصلی الگوی توسعه روستایی پایه ای در مناطق روستایی و عشایری


شناخت، جمع آوری، دسته بندی و معرفی دانش بومی روستائیان و عشایرکشور


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews