بررسی مسائل و معضلات فرهنگی زنان شهرستان دورود


بررسی مسائل و معضلات فرهنگی زنان شهرستان دورود
تحقیق در مورد مسائل و معضلات فرهنگی زنان شهرستان دورود در سال 78-79 شامل 5 فصل کلیات و پیشینه تحقیق، روش اجرا و تحلیل داده‌ها خلاصه و نتیجه‌گیری میباشد.


بررسی وضعیت فرهنگی - اجتماعی زنان گیلان
در فصل اول ضمن بررسی مقام زن و نشر تاریخی تهاجم فرهنگی علیه منزلت زنان، بیان مسئله اهداف تحقیق در فصل دوم به حقوق فراموش شده زنان اشتغال و موانع و مشکلات اون از دیدگاه آماری سواد و تحصیلات ترویج افکار فمنیسم و نمودار اون در ایران و مقایسه سواد، اشتغال و فعالیت زن و مقایسه اون با و مقایسه اون با متوسط هستان صورت گرفته هست .


سینما در گیلان
برپايه نتایج تحقیق و تجزیه تحلیل پرسشها معلوم میشود که تقریبا اکثر شرکت‌نمايندگان معتقدند که امکان ادامه تحصیل، انتخاب رشته شغل و همسر برای اونان وجود دارد (62/2 %-66/6-82/367/7 %) و در زمینه شرکت برای اونان فعالیتهای مختلف فرهنگی هنری به علت محدودیت اینگونه مراکز به مقدار کمی وجود دارد، 57/7 % 84/4 % (کمی امکانات ) و در زمینه اهمیت خانواده به موفقیت و پیشرفت دختران و زنان بیشتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند که خانواده و جامعه به موفقیت و پیشرفت دختران و زنان اهمیت کمتری میدهند (57/7 %)

بررسی جاذبه های مسجد از دیدگاه نوجوانان شهر خرم آباد


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews