بررسی آرزوهای تحصیلی شغلی و برنامه های تشکیل خانواده گروهی از دانش آموزان دبیرستانهای کشور در شهر شیراز


بررسی آرزوهای تحصیلی شغلی و برنامه های تشکیل خانواده گروهی از دانش آموزان دبیرستانهای کشور در شهر شیراز
هدف این طرح جمع آوری اطلاعات درباره آرزوهای تحصیلی و شغلی و نیز برنامه های تشکیل خانواده (سن ازدواج، تعداد کودکان و غیره) گروهی از نوجوانان دختر و پسر ایرانی بود.


علل جذب جمعیت شهرستانها بر مراکز بزرگ صنعتی بعنوان مثال تهران
یکی از اهداف این طرح پی بردن به تأثیر سیاستهای اخیر دولت درباره تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بر روی نوجوانان کشور بود.


موقعیت جمعیتی اصفهان
اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه بین حدود3000 دانش آموز دبیرستانی شهر شیراز گردآوری و با هستفاده از روشهای آماری مختلف تجزیه و تحلیل و نتایج اون به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد.


ترسیم ساخت یک واحد صنعتی در ایران کارخانه نساجی شاهی


آجر و آجرپز


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews