بررسی میزان و علل بیکاری در پزشکان ایرانی سال 1380


بررسی میزان و علل بیکاری در پزشکان ایرانی سال 1380
بیکاری پزشکان از جنجالی‌ترین مسائل یک دهه اخیر جامعه پزشکی می‌باشد که در طی سالها گرچه تقریباً همیشه مورد بحث بوده اما تاکنون فعالیتی موثر و دقیق بر روی برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تعریف میزان بیکاری و راههای مقابله با اون انجام نشده هست.


جایگاه صنایع و گروه صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طی سالهای 1343-1363
در این مطالعه میزان بیکاری پزشکان عمومی 4/6% (پزشک عمومی بیکار و پزشک عمومی فعال در حیطه غیر پزشکی) برآورد گردید.


توصیف و تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
در کنار این میزان باید به 3/7% پزشک عمومی که علاوه بر حیطه پزشکی در حیطه غیر پزشکی نیز فعالیت می‌کند اضافه نمود که در صورتی که فرض نمایی این پزشکان 50% از وقت کاری خود را صرف کار در حیطه پزشکی می‌نمايند 6/3% بیکاری نیز در این گروه مشاهده می‌شود که با اضافه کردن اون به رقم 4/6% باید فرمود 10% بیکاری در حیطه پزشک عمومی دیده می‌شود.


بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر نگرشهای دینی آنها: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
تا پایان سال 1379 و ابتدای سال 1380 حدود 000/80 شماره نظام پزشکی صادر شده بود که حدود 56000 شماره مربوط به پزشکان بود.


بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در ایران(مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه)
در صورتی که %های فوق را در این اعداد ضرب نماییم می‌توان فرمود در ابتدای سال 1380 56000 FTE پزشک عمومی بیکار وجود داشت و یا 2184 پزشک عمومی بیکار 1400 پزشک عمومی که در حیطه غیر پزشکی فعالیت می‌کردند و 4088 پزشکی که به طور کامل در حیطه پزشکی فعالیت نمی‌کردند.


بررسی وضع کشاورزی شهرستان مهاباد
این عدد توجه به این ارقام به نوعی شاید بسیار گمراه‌نماينده باشد چرا که میزان بیکاری در میان پزشکان جوان بیشتر هست لذا باید میزانهای فوق را در گروههای مختلف از نظر فارغ التحصیلی مورد بررسی برنامه داد (توجه شود که کلیه اعداد تخمینی هستند).


پیدایش اتحادیه‌های کارگری در ایران


بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و روابط آن با توسعه اقتصادی (در ایران)


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews