بررسی مبانی تحلیلی سیستم قیمت تمام شده صنعت برق در ایران


بررسی مبانی تحلیلی سیستم قیمت تمام شده صنعت برق در ایران
همگام با تحولات عظیمی که در جهان و جامعه ما روی داده هست و رسیدن به خودکفایی یکی از اولویت‌های این جامعه شناخته شده هست .


حسابداری مباحثی از عقود اسلامی (مشارکت مدنی)
تحقق این هدف مستلزم مدیریت صحیح در ساوقتها خصوصا در شرکتهای تولیدی می‌باشد.


نارسائیها و محدودیتهای نسبتهای مالی در امر تصمیم‌گیری
بهترین لوازم کار مدیریت برای انجام این عمل در اختیار داشتن اطلاعات مناسب و به موقع از وضعیت شرکت‌هاست که حسابداری بخصوص حسابداری قیمت تمام شده می‌تواند این وظیفه را بخوبی ایفا نموده و خدمات باارزشی در مراحل تصمیم‌گیری، اجرا و کنترل فراهم آورد.


آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه
در شرکتهای دولتی که تولیدی می‌باشند قسمت اعظم دارائیها تاسیسات ، تجهیزات و اموال تشکیل می‌دهند که برای اهداف اونها مبالغ هنفرمودی از منابع مالی کشور به مصرف رسیده هست ، اما متناسب با این حجم سنگین سرمایه‌گذاری از خدماتی که حسابداری بخصوص حسابداری قیمت تمام شده می‌تواند جهت رسیدن به قیمت تمام شده، درست و مطلوب ، طبقه‌بندی و کدگذاری تاسیسات ، تجهیزات و اموال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند زیرا محاسبه قیمت تمام شده و هستهلاک را میسر می‌سازد.


بررسی اثر تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها بر پیش‌بینی سود آتی
بطوریکه اگر بهای تمام شده و هستهلاک اینگونه دارائیها بدرستی محاسبه نگردد صورتههای مالی (صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت تغییرات در وضعیت مالی "گردش وجوه نقد") که در پایان هر دوره مالی تنظیم می‌گردند، نمی‌توانند وضعیت مالی شرکتهای تولیدی را اونچنانکه هست نشان دهند و قابل هستفاده برای تصمیم‌گیری نخواهند بود.


بررسی علل تاخیر در تنظیم گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی
در حال حاضر نوشته مستقلی در مورد حسابداری قیمت تمام شده صنعت برق در ایران بخصوص تاسیسات ، تجهیزات و اموال و طبقه‌بندی و کدگذاری اونها به زبان فارسی نیست .


بررسی سیستم حسابداری استهلاک ، نحوهء عمل و کاربرد آن در ایران
همچنین سعی شده هست که سیستم قیمت تمام شده تاسیسات ، تجهیزات ، اموال و ماشین‌آلات در صنعت برق ایران بررسی شود.


بررسی اثربخشی فرآیند تائیدیه‌های حساب‌های دریافتنی تجاری در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های تحت پوشش دولت


عوامل موثر بر نمونه‌گیری در حسابرسی


56 out of 100 based on 51 user ratings 376 reviews