شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای هزینه یابی(تاکید:صنعت حمل و نقل ریلی)


شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای هزینه یابی(تاکید:صنعت حمل و نقل ریلی)
سیستم های هزینه یابی بعنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل ، در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران نقش قابل ملاحظه ای ایفا می نمايند.


ترجمه قسمتی از کتاب اصول حسابداری صنعتی
نظربه تعدد سیستم های هزینه یابی و هموقت با پیشرفت سیستمهای نوین هزینه یابی ، انتخاب یک سیستم هزینه یابی مطلوب می تواند بعنوان یک چالش فراروی مدیران برنامه گیرد این تحقیق براون هست با شناسایی شرایط موثر بر انتخاب سیستمهای هزینه یابی و تعیین مشخصه ها و کاربردهای انواع سیستم هزینه یابی ارائه دهنده چهارچوبی برای گزینش سیستمهای هزینه یابی با هستفاده از تکنیک های آماری و پژوهش عملیاتی ‏‎AHP‎‏ در کلیه صنایع و همچنین بطور خاص در صنعت حمل و نقل ریلی باشد.


حسابداری صنعتی - هزینه‌یابی پیمانکاری - هزینه‌یابی مرحله‌ای - ارزش افزوده و هزینه‌یابی تفاضلی


صورتهای مالی تلفیقی


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews