بررسی علل و عوامل اجتماعی ، خانوادگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به نماز x

بررسی علل و عوامل اجتماعی ، خانوادگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به نمازاستاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز
تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)
جنبه‌های روانی - اجتماعی اطاعت آزادانه و اطاعت اجباری
نحوه برخورد با مسکن غیررسمی نمونه مورد مطالعه پای کتها شیراز

کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر
تبیین الگوی اقتضایی کنترل
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی علل و عوامل اجتماعی ، خانوادگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به نماز


از آنجا که فرهنگ گسترش فرهنگ نماز در بین جوانان یکی از اهداف و آزمانهای نظام مقدس اسلامی ما است و توجه و نیز از طرف مسئولین محترم نهادهای اسلامی صورت گرفته است این محققین در نظر دارد میزان این فعالیتها و امکانات فراهم شده برای اقامه نماز در دبیرستانهای شهرستان اراک را بررسی نماید همچنین محقق مایل است علل اجتماعی و خانوادگی جوانان را به نماز مورد پژوهش قراردهد. فرض محقق براین است که بین میزان اهتمام والدین و نهادهای فرهنگی در امر آموزش مسائل دینی و احکام عملی در بین جوانان و گرایش آنها به نماز ارتباط وجود دارد جامعه آماری در این تحقیق دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان اراک می‌باشد.
نمایه ها:
آموزش متوسطه |
عوامل اجتماعی |
انگیزه ها |
خانواده |
نماز |
دانش آموزان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اسلوب قصر در دیوان متنبی
بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی
بررسی نظرات دبیران زبان دبیرستانهای استان سمنان نسبت به دوره های آموزش ضمن خدمت درس زبان
بلاغت در قلمرو نقد ادبی (نقد بلاغی)
نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن

کتابشناسی نظامی گنجوی
معنی‌شناسی گلوسماتیک
بررسی موضوعی شعر دوره مشروطه
وصف و صورتهای خیال در شاهنامه‌های فردوسی
آفرینش انسان از گیاه در اساطیر ایران
ایل احساس/ جستاری در شعر و شاعران ایل بزرگ بویراحمد

سایر مطالب

*