بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهواز x

بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهوازبررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)
جنبه‌های روانی - اجتماعی اطاعت آزادانه و اطاعت اجباری
نحوه برخورد با مسکن غیررسمی نمونه مورد مطالعه پای کتها شیراز
معناشناسی و هویت ساختار در شعر نیما یوشیج
گزارشی از ‏‎"‎‏دوره بین‌المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش‏‎"‎‏

نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر
تبیین الگوی اقتضایی کنترل
مبادله الکترونیک داده ها: مفاهیم و ضرورتها
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهواز


لازم است تا در امر بازسازی ساختار فرهنگی، اجتماعی کشور گامهای اساسی برداشته شود لذا پژوهش حاضر به کندکاری عمیق در مورد بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهواز می‌پردازد. سئوالات این پژوهش عبارتند از: -1 آیا بین میزان تحصیلات والدین و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -2 آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -3 آیا بین رشته‌های مختلف تحصیلی و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -4 آیا بین تعداد جمعیت خانواده و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -5 آیا بین وضعیت شغل والدین و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -6 آیا بین گرانی کتاب و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آم‌وزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -7 آیا بین میزان کتابهای موجود در کتابخانه دبیرستان و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -8 آیا بین موجود نبودن کتاب و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -9 آیا بین تشیق معلمان و اولیاء مدرسه و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -10 آیا بین داشتن دوستانی که مطالعه نمی‌کنند و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -11 آیا بین مطالعه والدین و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -12 آیا بین تشویق والدین به مطالعه و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -13 آیا بین مطالعه سایر اعضاء خانواده و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -14 آیا بین علاقه به مطالعه و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -15 آیا بین تبلیغات رسانه‌های گروهی و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -16 آیا بین میزان اوقات فراغت و عدم مطالعه کتابهای غیردرسی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ -17 آیا بین دختران و پسران از نظر میزان عدم مطالعه کتابهای غیردرسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ که با توجه به سئوالات فوق هفده فرضیه نیز مطرح شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع شهرستان اهواز می‌باشد. برای نمونه تحقیق از هر پایه تحصیلی 50 نفر به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب می‌شوند که در مجموع 150 دانش‌آموز دختر و 150 دانش‌آموز پسر انتخاب می‌شوند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه خودساخته‌ای استفاده می‌شود که اعتبار آن از طریق همزمان و اعتبار محتوی بهن دو طریق بدست می‌آید. الف ) نظر متخصصین ب ) نظر معلمان دانش‌آموزان در این پژوهش از روش آماری زیر استفاده می‌شود: الف : روشهای توصیفی ب : ضریب همبستگی پیرسون ج) همبستگیهای چند متغیری (رگرسیون) د) آلفای کروبناخ ه) تحلیل واریانس عاملی و روشهای چند مقایسه‌ای مثل توکی.
نمایه ها:
کتاب غیردرسی |
مطالعه |
اهواز |
عامل موثر |
دانش آموز دبیرستانی |
گرایش | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


‏‎The proposition-based last letter cloze test as a measure of language proficiency‎‏
کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس
بررسی رابطه میان وابستگی یا استقلال از میدان، جنسیت و سن و تاثیر آن بر بسندگی زبان خارجی در دانشجویان ایرانی
تاثیر یادداشت برداری بر یادگیری داستانهای کوتاه در دانشجویان متوسطه ایرانی
هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نوین(NEO-FFI) و بررسی ساختار عاملی آن(تحلیل تائیدی) در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران.
رویکردی ترکیبی به مطالعه دین در روزگار سخت و بند 22

معنی‌شناسی گلوسماتیک
بررسی موضوعی شعر دوره مشروطه
وصف و صورتهای خیال در شاهنامه‌های فردوسی
آفرینش انسان از گیاه در اساطیر ایران
ایل احساس/ جستاری در شعر و شاعران ایل بزرگ بویراحمد
بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قرارداد‌های دولت با اتباع بیگانه
*