طرح امور پرورشی در سطح مدارس

بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران
ارزشیابی از برنامه های آموزش و پرورش دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری
آموزش و پرورش تطبیقی کودکان دارای اختلالات رفتاری
تاثیر مداخلات مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
بررسی ویژگی های گفتار و زبان کودکان عقب مانده ذهنی بر اساس آزمون رشد زبان
دانش آموزان کم شنوای شدید مدارس استثنایی و تلفیقی شهر تهران مقایسه ادراک شنوایی
بررسی تاثیر آموزش راهبرد خود تنظیمی (خود دستوری کلامی) بر دانش آموزان پرخاشگر
همه گیر شناسی مشکلات ادراکی- حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران
تحلیل محتوای کتاب فارسی دوم ناشنوایان
تحلیل محتوای کتاب درسی علوم (پایه اول) کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با کتاب درسی علوم (پایه اول) کودکان عادی
تاثیر توانبخشی شناختی در افزایش سرعت پردازش اطلاعات خودکار و تلاش بر دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
ارزشیابی کتابهای فارسی و ریاضی پایه های اول تا پنجم دانش آموزان عقب مانده ذهنی
ارزشیابی مقدماتی آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دچار آسیب شنوایی
*