بررسی اثرات مالی ناشی از تضاد بخشنامه‌های وزارتی در خصوص تغییر موقت جغرافیایی کارکنان استان سیستان و بلوچستان 69-70

بررسی میزان دسترسی و استفاده از سمعک در مدارس ناشنوایان
انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان
نیاز سنجی، جایگزینی، توانبخشی و آموزش دانش آموزان استثنایی
مواد آموزشی کارگاه آموزشی، آموزش فراگیر
تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی (ترجمه)
خصوصیات مدارس اثر بخش
بررسی بهترین شیوه های اصلاحی و تربیتی در برخورد با انحرافات اخلاقی در میان دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر تهران
بررسی و مقایسه تاثیر تماشای تصاویری ورزشی بر میزان بروز پرخاشگری
مطالعه فرایندهای خلاق دانشجویان دختر و پسر در 9 دانشگاه کشور
تهیه مجموعه خلاصه پژوهشهای شورای تحقیقات آموزش و پروش استان خوزستان از آغاز تا پایان سال 1381
بررسی کارآیی درونی آموزش راهنمایی استان خوزستان طی سالهای 78-1374 و مقایسه آن با شاخصهای برنامه دوم توسعه کشور
بررسی نگرش معلمین شاغل در دوره ابتدایی در مورد رفع نیازهای جسمی روانی کودکان دوره ابتدایی کاشان
بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش حضوری و راه دور
*