مقایسه میزان کارآیی هنرستان‌های جوار با هنرستان‌های معادل فنی و حرفه‌ای تهران

هنجاریابی آزمون سنجش عزت نفس سربازان وظیفه
بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر عزت نفس نیروهای مسلح
بررسی علل ناسازگاری سربازان وظیفه در محیط خدمت سربازی
بررسی روش اکتشافی بر میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران دوره پایانی نهضت سواد آموزی در درس علوم تجربی
تجزیه و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی
بررسی و تجزیه و تحلیل نظام آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی
بررسی نیازهای فراگیران درخصوص تهیه و انتشار یک نشریه مستقل
بررسی نظرات کارشناسان تعلیم و تربیت درباره تغییر ماموریت سازمان نهضت سواد آموزی
طرح جامع و ملی نیاز سنجی آموزشی ویژه شهرهای کم سواد جامعه ( نوسوادان )
تحلیلی از چگونگی ادامه تحصیل کودکان معدل بیست استان یزد
ارائه الگوی آموزشی درس انشاء، مقایسه آن با وضعیت جاری آموزش انشاء در دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی
بررسی و مقایسه ساختار سازمانی مدارس دولتی از نظر سازگاری فردی، اجتماعی ، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با کنترل پایگاه اجتماعی- اقتصاد
بررسی و ارزیابی نیازهای فرهنگی دانشجویان (دختر و پسر)دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک در سال 78
*