بررسی راهبردهای علمی استفاده از روش آموزش ار راه دور برای نوسوادان بزرگسال دوره پایانی مناطق تهران

بررسی پیش نیازهای لازم در برنامه ریزی اقامه نماز در جامعه جوان
مقایسه میزان استفاده از رسانه های آموزشی توسط فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی دانشکده آموزشی معلمان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری شاغ
تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی خویشتنداری و همدلی به دانش آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران
بررسی اکتشافی برای شناخت متغیرهای رفتاری سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
بررسی عوامل فشار زای ( مشکلات ) تحصیلی و روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و رابطه آنها با رضایتمندی از تحصیل و عملکرد تحصی
بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش آموزان متوسطه به مطالعه کتاب های غیر درسی در شهرستان اهواز
مقایسه سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای مادران شاغل و دانش آموزان دارای مادران غیر شاغل در مقطع ابتدایی در شهر اهواز در سال 78-77
نحوه گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ( 18-7 سال ) منطقه دماوند و رودهن
تهیه و ساخت آزمون های استاندارد سنجش رفتاری ورودی شناختی و شناسایی متغیرهای پیشگو در عملکرد در دروس تخصصی شاخص معدل دروس تخصصی و پایه رشته ه
فرهنگ اصلاحات آموزش و پرورش ایران
بررسی علل ضعف فارغ التحصیلان دبیرستانی شهرستان ملایر در مکالمه زبان انگلیسی
مقایسه کارآیی دو روش تدریس سنتی و درک مفهوم در ترجمه
تهیه چک لیست مشکلات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه و بررسی مشکلات آنان
*