طرح جامع تشکیل کارنامه فراگیری خاص برای کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر بر اساس تعریف بهره هوشی و ملاک رفتار سازی و طبقه بندی DSM


طرح جامع تشکیل کارنامه فراگیری خاص برای کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر بر اساس تعریف بهره هوشی و ملاک رفتار سازی و طبقه بندی DSM
از اونجا که توجه به مسائل آموزشی، از جمله مسائلی هست که منجر به افزایش بهره وری در کل جامعه خواهد شد، لذا کمک نمودن به وضعیت آموزشی کودک عقب مانده ذهنی جهت رسیدن به سطوح بالاتری از فراگیری مهارت های خود یاری، سازگاری فردی، اجتماعی و حرفه آموزی ارتباط مستقیم با برنامه توسعه کشور دارد.


بررسی میزان فراگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در دروس فلسفه و منطق
موضوع مطرح شده از جمله تحقیقات بنیادی در سطح کشور می باشد و بنابراین تحقیقات گسترده بعدی جهت تغییر نظام آموزشی کلیه کودکان عقب مانده در سطوح ذهنی مختلف، پیامد اون خواهد بود.


بررسی نقش راهبردهای آموزشی جاری در دانشگاه در برانگیختن خلاقیت دانشجویان
با توجه به آموزش حرفه ای این کودکان از حالت وابستگی خارج گشته و از حداقل توانائی اونها حداکثر هستفاده بعمل می آید و از نظر اقتصادی تا حدی خود کفا می شوند و سربار جامعه نیستند.


اعتباریابی فرم فارسی آزمون خط زنی
با توجه به آموزش سازگاری فردی- اجتماعی، این کودکان می توانند در ارتباطات بین فردی چه در محیط خانه و مدرسه و چه محیط کار از سازگاری بیشتری برخوردار شوند و این امر کمک به بهداشت روانی خود کودکان و جوامع می نمایند و از طرف دیگر بازدهی بیشتری خواهند داشت.


بررسی رابطه استفاده از راهبردهای فرا شناخت و پیش بینی از زندگی در بین دانشجویان دانشکده مهندسی (ورودی 80) با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان یک مطا
این پروژه به هستناد تقسیم بندی جدید چهارمین راهنمای آماری و تشخیص اختلالات روانی کودکان عقب مانده ذهنی انجام می گیرد و در طی اون کارنامه فراگیری خاص برای این کودکان ساخته می شود.


بررسی تاثیر اطلاع رسانی بر استفاده دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه گیلان


بررسی ارزش ها و هنجارهای موجود در میان دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه گیلان
نمایه ها:


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews