تاثیر مداخلات مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر


تاثیر مداخلات مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
اهداف: هستفاده از آموزش مهارتهای اجتماعی به منظور ارتقاء ظرفیت شناختی اجتماعی کودکان EMR برای سازگاری هر چه بیشتر با محیط مدرسه و کار.


بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی متوسطه سالی واحدی از دیدگاه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان‌های پسرانه استان خوزستان
1-ارائه یک الگوی کاربردی به منظور افزایش سازگاری اجتماعی کودکان کم توان ذهنی در سطح مدارس ویژه و عادی کشور.


ارزیابی شاخص‌های آموزشی، پرورشی،‌نیروی انسانی و اداری مالی دبیرستان‌های نظری غیر انتفاعی استان خوزستان
2-بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر پردازش اطلاعات اجتماعی کودکان EMR پیشنهادات: هستفاده از پردازش اطلاعات اجتماعی برای ارتقاء سازگاری اجتماعی و شغلی افراد کم توان ذهنی، ارائه برنامه های مداخلات در سطح مدارس برای افزایش سازگاری اجتماعی به کودکان کم توان ذهنی آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان کم توان ذهنی به عنوان یک برنامه آموزشی اصلی.


بررسی وضعیت انگیزش پیشرفت دانشجویان در دانشگاه تبریز


طرح بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی طی سال‌های 83-80


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews