بررسی تطبیقی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای دانش‌آموزان در زمینه بهداشت در مدارس دارا و فاقد مربی بهداشت در سطح شهر مشهد


بررسی تطبیقی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای دانش‌آموزان در زمینه بهداشت در مدارس دارا و فاقد مربی بهداشت در سطح شهر مشهد
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تطبیقی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای دانش آموزان در مدارس دارا و فاقد مربی به صورت میدانی و با لوازم پرسشنامه انجام شده هست.


بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری وخلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385
جامعه آماری اون کلیه مدارس فاقد مربی و مدارس دارای مربی همجوار می باشد.


«بررسی اصول و روش‌های تربیت جوان در سنت پیامبر (ص)»
نظر به تعداد اندک مدارس فاقد مربی در سطح شهر مشهد مقدس نمونه گیری به عمل نیامد و از شیوه تمام شماری هستفاده شد.


مقایسه کیفیت پیشنهاده‌ها و پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد از دیدگاه مدیریت کیفیت نگر
واحد تحلیل در پژوهش حاضر مدرسه و مهمترین روش آماری مورد هستفاده برای کنترل شرایط مداخله گر (نظیر جنسیت دانشآموز، سطح تحصیلات و نوع شغل والدین، بعد خانوار، وضعیت اقتصادی خانواده و میزان بهرهمندی خانواده از امکانات بهداشتی) تحلیل کوواریانس بوده هست.


تعیین نیازهای آموزشی مدیران مراکز یادگیری سازمان نهضت سوادآموزی شهر تهران به منظور ارائه ی برنامه‌ی آموزشی مناسب برای آنان
بنابر یافته های پژوهش اگرچه تفاوتهای مشاهده شده در بین دانش آموزان مدارس برخوردار و نابرخوردار از مربی از حیث جهتگیری عاطفی و نیز پایبندی به مقررات بهداشت معنادار هست، اما میزان تفاوتها (که حداکثر اون یک نمره در مقیاس صفر تا بیست بود) ناچیز هست.


تحلیل و بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود برنامه مذبور
مشابهت دانش آموزان مدارس مورد بررسی از حیث سطح آگاهی، جهت گیری عاطفی، نوع ارزیابی و پایبندی عملی بیانگر این حقیقت مهم هست که مربیان در افزایش سطح بهداشت در مدارس تاثیر محسوسی نداشته اند.


ارزشیابی درونی گروه بنیادهای آموزش پرورش دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه
چه دانش آموزان مدارس فاقد مربی نیز تقریبا در همان سطحی از بهداشت برنامه دارند که دانش آموزان مدارس دارای مربی.


تأثیر کاربرد طراحی آموزشی براساس الگوی دیک و کاری بر میزان یادگیری دانشجویان پسر مراکز تربیت معلم در درس مبانی ریاضیات دوره ابتدایی و رابطه
نکته مهم دیگری که قابل توجه هست فاصله پایبندی عملی به مقررات بهداشت با جهتگیری ارزیابانه و عاطفی نسبت به مقررات هست.


مقایسه اثربخشی آموزش روابط بین فردی با اصلاح تصویر خود در کاهش احساس تنهایی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی منطقه 14 شهر تهران
زیرا نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان مورد بررسی اگرچه بر مفید بودن مقررات بهداشت واقفند و جهتگیری عاطفی مثبتی نسبت به اون دارند اما پایبندی اونان به رعایت مقررات بطرز محسوسی پایین هست.

لذا میتوان فرمود کانونهای اجتماعی شدن (آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی و خانواده و و و ) اگرچه در سطح دانش بهداشت (اولین سطح یادگیری) موفق بودهاند نتوانسته اند دانش مزبور را چنان در افراد تحت آموزش درونی نمایند که تعهد رفتاری قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews