تبیین مبانی معرفت شناختی حکمت متعالیه صدرایی و دلالت های تربیتی آن

بررسی محتوای کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور
مقایسه شیوه‌ها و روش‌های مطالعه دانش‌آموزان ایرانی و آمریکایی در مقطع دبیرستان از نظر راهبردهای شناختی و فراشناختی
بررسی مسائل و مشکلات یاددهی-یادگیری درس زبان انگلیسی در دوره راهنمایی ناحیه 1 و 2 شهر سنندج (از دیدگاه دبیران)
مقایسه عملکرد آموزشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در منطقه دهگلان
ارزشیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بررسی میزان توجه استادان به پرورش خلاقیت در دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای شهر کرمان
نقش زمان در تعلیم و تربیت و استنتاج دلالتهای تربیتی آن (از دیدگاه اسلام)
بررسی آگاهی معلمان شهرستان گناباد از نظریه‌های یادگیری و میزان کاربرد آنها در فرایند یادهی-یادگیری
بررسی کتاب شیمی (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزینش و سازماندهی محتوای کتب درسی از دیدگاه دبیران شهرستان کرج در سال تحصیلی 83-82
آسیب‌شناسی مهارت‌های زندگی در برنامه درسی نظام آموزشی متوسطه نظری از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان و ارائه راهکارهایی
نقد و بررسی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از منظر پیش‌فرض‌های فلسفه علم و ارائه‌ی الگویی برای تدوین این کتاب‌ها
بررسی رابطه بین سنخ‌های شخصیتی و سبک‌های ارتباطی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی موانع اقدام‌پژوهی از دیدگان معلمان شهر بروجرد
*