بررسی رابطه خلاقیت و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر سال اول متوسطه منطقه درودزن شهرستان مرودشت

بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش یادگیری مشارکتی و آموزش انفرادی در بهبود خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر
بررسی تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی کارکنان سازمان بهزیستی شیراز
بررسی رابطه آموزش های خانواده با آگاهی های تربیتی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه تربیت (جسمانی، عاطفی، شناختی، اجتماعی) در منطقه ق
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی در سال تحصیلی 86-85 (با تاکید بر روش ویلیام رومی)
بررسی و مقایسه دیدگاه‌های مدرنیسم و پست ‌مدرنیسم در برنامه درسی
مقایسه تاثیر الگوی پیش‌ سازمان‌دهنده و روش سخنرانی در افزایش یادداری و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه چ
بررسی هماهنگی برنامه درسی کتاب دینی و زندگی سال اول دوره متوسطه با اصول برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه کارشناسان و دبیران
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با میزان خلاقیت دبیران راهنمایی شهر مرودشت
بررسی رابطه سبک‌های مدیریت با اثربخشی سازمان‌های آموزشی (مقطع متوسطه شهرستان مرودشت)
بررسی رابطه تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر مرودشت سال تحصیلی 85-84
بررسی رابطه هسته کنترل، یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر مرودشت سال تحصیلی 86-85
بررسی و تحلیل هرمنوتیک محافظه‌کار با تکیه بر دونالد هرش و دلالتهای تربیتی آن
بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز
*