بررسی کارایی آیین نامه آموزشی موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمایی از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز آموزش از راه دور

نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن
نیازسنجی مهارتهای زندگی فراگیران مراکز یادگیری محلی شهرستان کاشان از دید آموزشیاران و فراگیران
طراحی و تدوین الگوی مستندسازی تجارب مدیران دانشگاه شهید بهشتی
امکان سنجی برگزاری دوره های آموزش از راه دور از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده نفت
بررسی رابطه بین آموزشهای ضن خدمت کوتاه مدت با خودکارآمدی معلمان در مدارس دوره راهنمایی تحصیلی مناطق شمال تهران(مناطق بک تا شش)
بررسی تاثیر تکنیکهای شناختی -رفتاری (همراه با آموزش والدین) در بهبود عملکرد خواندن و کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری دانش‌آموزان نارساخوان مقطع
نیازسنجی آموزشی والدین کودکان پیش دبستانی در مهد کودک‌های شهرستان کرج
تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دوره ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن در سال تحصیلی 86-85
بررسی عملکرد مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی از دید دانشجویان دختر کارشناسی ارشد روزانه ساکن خوابگاه
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
بررسی فرایند تدریس در محیط مبتنی بر وب از دیدگاه رویکرد ساختن گرایی و ارائه یک الگوی پیشنهادی
بررسی نقش برنامه‌ی درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1387-1386
ارزشیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظرات اساتید و دانشجویان با استفاده از عناصر برنامه درسی فرانسیس کلاین
*