بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی و استرس شغلی دبیران مقاطع متوسطه و راهنمایی شهرستان ارسنجان

آسیب شناسی رابطه معلم و دانش آموز از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دخترانه منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران
تبیین آموزه های تربیتی دیدگاه پست مدرن (لیوتار) نسبت به کاربرد فناوری در آموزش (از راه دور)
مقایسه آموزش های بدو خدمت کارکنان شرکت ملی نفت ایران با الگوهای آموزشی شرکت های نفتی شل و استات اویل هیدرو
بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباطات معلمین در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان و عوامل فردی و روانی مرتبط با آن
بررسی تاثیر میزان دانش و تجربه معلم بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه دولتی مقطع پنجم ابتدایی منطقه 7 تهران سال تحصیلی 87-86
بررسی تحلیلی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر، تربیت منش، تبیین ارزش‌ها، شناختی رشدی، اسلام و ارائه الگوی نمونه برای تربیت اخلاقی در دوره دب
بررسی رابطه نوع ساختار و خلاقیت سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز
بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز
بررسی میزان تحول آفرینی و تعامل گرایی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی و روحیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان مرودشت 88-87
بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار-ضابطه مدار) با رضایت شغلی و انگیزش دبیران دبیرستان های بیضاء 88-87
بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و تعهد سازمانی با استرس شغلی در مدیران آموزش و پرورش شهرستان فسا در سال تحصیلی 1388-1387
بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستانهای لامرد و مهر در سال
بررسی رابطه بین مهارت هاس سه گانه فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی در بین دبیرستان های ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87
*