تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی در سال تحصیلی 86-85 (با تاکید بر روش ویلیام رومی)

بررسی رابطه نوع ساختار و خلاقیت سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز
بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز
بررسی میزان تحول آفرینی و تعامل گرایی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی و روحیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان مرودشت 88-87
بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار-ضابطه مدار) با رضایت شغلی و انگیزش دبیران دبیرستان های بیضاء 88-87
بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و تعهد سازمانی با استرس شغلی در مدیران آموزش و پرورش شهرستان فسا در سال تحصیلی 1388-1387
بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستانهای لامرد و مهر در سال
بررسی رابطه بین مهارت هاس سه گانه فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی در بین دبیرستان های ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های پسرانه دولتی ناحیه پنج شهر تبریز در سال تحصیلی 87 - 86
بررسی جایگاه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره ابتدایی
بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه
بررسی عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی نگرش مدیران، دبیران و دانش آموزان دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی شهر همدان نسبت به طرح حذف کنکور سراسری دانشگاه‌ها در سال 1387
تاثیر روش تدریس مشارکتی (همیاری) بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهر مرودشت (کتاب علوم تجربی) سال تحصیلی
*