ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان بانک مسکن شهر تهران طی سال 1386

شناسایی و مقایسه میزان فرسودگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان دامغان
آسیب شناسی رابطه معلم و دانش‌آموز از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهرستان پارس‌آباد
مقایسه اثربخشی روش تدریس اکتشافی با روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی و علوم تجربی
بررسی رابطه منابع قدرت و شیوه‌های غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی در میان مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در س
کیفیت ‌سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان
خودارزشیابی مدرسین و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم استان تهران از میزان توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری
بررسی رابطه بین میزان انگیزه معلمان برای نوآوری با نوع ساختار سازمانی در مدارس دخترانه دولتی مقطع راهنمایی ناحیه 1 و 2 ارومیه در سال تحصیلی 138
رابطه بین سبک مشارکتی مدیران و خلاقیت دبیران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه
تحلیل و تبیین مبانی فلسفه اشراق سهروردی با تاکید بر معرفت شناسی و دلالت تربیتی آن
مقایسه میزان تحقق مولفه های رهبری تحول آفرین در سطوح مدیریتی (ارشد، میانی، اجرایی) دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و انگیزه انجام وظایف کاری کارمندان شرکت توزیع نیروی برق مرکزی تهران سال 86
تربیت جسمانی و تربیت عاطفی دوران کودکی با استناد به آموزه های ایرانی با تأکید بر سیره نبوی : سیره امام علی (ع)
بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و کارآیی آنهااز دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه ی شهر شیراز
*