بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه علم

بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی با پدیده جهانی شدن در شهرستان ابهر سال 87-1386
ارزشیابی برنامه آموزشی کلاسهای قرآن کارکنان پایور ارتش ج.ا.ا.(یگانهای مقیم مرکز) به منظور ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت و بهبود برنامه
ارزیابی محتوای کتاب های درسی علوم تجربی پایه اول و دوم دوره ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مهارت های زندگی از دیدگاه صاحب نظران شهر تهران
ارزیابی کیفیت گروه معماری موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی ساریان-ساری 1387-1386
بررسی موانع فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامعه پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مولفه های مدیریت کی
ارزیابی دوره‌های آموزش ضمن خدمت (کوتاه مدت) معلمان استان مازندران بر مبنای استاندارد آموزش ISO 10015
مقایسه و تحلیل محتوای (منزلت‌های هویتی من) بین دختران 22-18ساله و مادران آنها
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش تهران
آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوی اکر
بررسی عوامل فردی مرتبط با کاربرد روشهای تدریس فعال توسط معلمان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 86-1385
بررسی توصیفی ساختار روابط اجتماعی حاکم بر مدارس متوسطه استان مازندران از دیدگاه دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی در سال تحصیلی 1386
بررسی تحلیلی و تطبیقی عملکرد سازمانهای بین‌المللی یونیسف و آیسسکو در نظام آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
*