ارزشیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظرات اساتید و دانشجویان با استفاده از عناصر برنامه درسی فرانسیس کلاین

بررسی تأثیر مداخلات معنوی به شیوه گروهی بر سلامت روان و نیل به خودشکوفایی دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی
استانداردسازی سیاهه سبک های یادگیری ورمونت (ILS) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
بررسی رابطه ی سبک یادگیری و "منبع کنترل" با "پیشرفت تحصیلی"دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه نمونه و عادی شهر تهران
بررسی برنامه های درسی پنهان در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
بررسی نسبت آزادی و تربیت در نظر فیلسوفان و مربیان تربیتی و اشارات آن بر برنامه درسی سال 87-1386
بررسی آموزه‌های تربیت شهروندی با تاکید بر تربیت روحیه تعاون در کتاب‌های درسی دوره ابتدائی
بررسی و مقایسه اندیشه های تربیتی ژان، ژاک، روسو و امام علی (ع) در زمینه اهداف، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت
بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شغلی معلم با پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی براساس داده های پرلز 2006
بررسی نقش آموزش و پرورش در رویارویی با بحران هویت نوجوانان از دیدگاه دبیران
مطالعه تاثیر مراکز یادگیری محلی CLC از دیدگاه مدیران و آموزشیاران و مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر در شهر تهران سال 84
بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی در ایران
بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی رسمی (مصوب) آموزش و پرورش در دانش آموزان دختر و پسر- شهری و روستایی پایه پنجم دوره ابتدایی در استان خراسان شمال
*