بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای و سطح تفکر انتقادی در بین دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهر کرمانشاه

بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شغلی معلم با پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی براساس داده های پرلز 2006
بررسی نقش آموزش و پرورش در رویارویی با بحران هویت نوجوانان از دیدگاه دبیران
مطالعه تاثیر مراکز یادگیری محلی CLC از دیدگاه مدیران و آموزشیاران و مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر در شهر تهران سال 84
بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی در ایران
بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی رسمی (مصوب) آموزش و پرورش در دانش آموزان دختر و پسر- شهری و روستایی پایه پنجم دوره ابتدایی در استان خراسان شمال
نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: ارائه یک الگو
بررسی رابطه آموزش از راه دور با خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر تهران
رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با تفکر خلاق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهر بابل
بررسی روش‌های تحقق اهداف حیطه عاطفی در کتاب‌های درسی دینی دوره ابتدایی (براساس طبقه‌بندی رایگلوث)
نیازسنجی آموزشی مربیان دوره پیش از دبستان شهر اراک از دیدگاه خودشان در سال تحصیلی 88-1387
بررسی تجربه ی دبیران زن شهرستان ایذه از ایفای همزمان نقش کار - خانواده و چگونگی تدریس آنها در این موقعیت
*