بررسی جایگاه میراث فرهنگی در کتب درسی تاریخ و ادبیات فارسی دوره متوسطه علوم انسانی ایران

رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران شهرستان گچساران
بررسی رابطه بین مرکز کنترل و تحلیل رفتگی اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان
آموزش مفاهیم پایه اقتصاد در دوره ابتدایی ایران و ارائه الگوی مطلوب
ارزیابی اهداف و محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه بر مبنای علایق و توانمندی های ذهنی دانش آموزان از نظر دبیران و صاحب نظران
مطالعه راهکارهای آموزش فلسفه به کودکان از طریق برنامه درسی
اثربخشی آموزش راهبردهای "برنامه ریزی عصبی - زبانی" بر اضطراب، انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر تبریز
بررسی رابطه سبکهای شناختی و خودپنداره با خلاقیت در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی شهرست
بررسی اثربخشی شناخت درمانی، آموزش مهارت های مطالعه و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر شهر
مفهوم کودکی از دیدگاه ابوحامد امام محمد غزالی و پیامدهای تربیتی آن
ارزشیابی معلمان از برنامه درسی فارسی پایه پنجم ابتدایی در شهر یاسوج
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 86-1387
بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش خانواده بر والدین دانش آموزان دوره ابتدائی شهر ملکان در سال تحصیلی 87-1386
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش بدو خدمت کارکنان بانک اقتصاد نوین در شعب تهران از دیدگاه مدیران و کارمندان
*