شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری از دیدگاه کارکنان مناطق سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 87

بررسی تاثیر راهبردهای درک و فهم خواندن، بر درک مطلب دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 88-1387
تاثیر روش تدریس تفحص گروهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 78-1377
بررسی رابطه بین مدیریت تغییر بر عملکرد دبیران دبیرستان های شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 87-86
بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب حرفه‌وفن دوره راهنمایی سال تحصیلی 88-87
مقایسه عملکرد و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدیران سه مقطع با عملکرد مورد انتظار از ظرح وظایف مدیران
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر داراب در سال تحصیلی 88-87
تحلیل محتوای کتاب درسی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی در سال تحصیلی 88-87 بر اساس تکنیک های مک لافلین و ویلیام رومی
بررسی تاثیر روش تدریس ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 87-86
بررسی رابطه میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر سراوان سال تحصیلی
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهر بوشهر در سال تحصیلی 87-1386
بررسی علل عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان ناحیه 4 شیراز
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهر مرودشت در سال 88-87
رابطه خود پنداره، فعالیت های پیش دبستانی، نگرش والدین و دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (براساس م
*