بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران متوسطه و اثربخشی مدیریتی آنان (بر اساس مدل پارسونز) در شهر زاهدان

بررسی عوامل موثر بر کارایی مدیران مدارس ابتدایی (پسرانه) شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه دانش و نگرش معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در مورد روش های تدریس فعال و تاثیر آن بر عملکرد ایشان
بررسی موانع پذیرش زنان در پست ‌های کارشناسی و مدیریت میانی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایلام از دیدگاه دبیران متوسطه زن و مسئولین
بررسی کارایی آیین نامه انضباطی مدارس ارومیه در سال تحصیلی 88-1387 و ارائه مدل مناسب
بررسی تاثیر دوره‌های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 88-87
بررسی عملکرد واحد آموزش مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تبریز
بررسی شیوهای کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان مرد مدارس ابتدائی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 88-87
بررسی امکان پیاده‌سازی مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش شهرستان آمل از نظر مدیران آموزشی در سال تحصیلی 1388-1387
بررسی تاثیر دوره‌های آموزشی تخصصی در افزایش خلاقیت کارشناسان (مسئول و غیرمسئول) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب
بررسی رابطه جو سازمانی با کارآیی اعضاء هیأت علمی از دیدگاه مدیران و اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان
تبیین و مقایسه ی نظریه ی انسانی شناسی ابن مسکویه و فروید و استنتاج دلالت های تربیتی این دو نظریه
بررسی و مقایسه عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارشناسان دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران و کارشناسان
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری مدیران دانشگاه ارومیه
*