بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی رسمی و اجرا شده دروس کارورزی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب پیشنهادی

بررسی نقش پیش سازمان دهنده‌ها بر وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی
ارتباط بین نقش جنسیتی و شیوه‌های مقابله با استرس در زنان متاهل شاغل شهر تهران
نقش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب از امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان 73-74
مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش‌آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران
بررسی و مقایسه سبکهای رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان
بررسی نظرات مدیران وزارت آموزش و پرورش در زمینه نقش آموزش فعلی نیروی انسانی بر بهره‌وری در آن وزارتخانه
بررسی تاثیر ارائه اطلاعات تحصیلی شغلی مکفی بر گزینه‌های تحصیلی شغلی دانش‌آموزان دختر سال سوم علوم انسانی منطقه 12 تهران
بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی
بررسی نگرش دبیران مقطع متوسطه نسبت به تاثیر دوره‌های کوتاه مدت ضمن خدمت بر برخی از توانایی‌های شغلی آنان(استان گلستان)
بررسی رابطه سبک رهبری مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران با اثربخشی (با تاکید بر مدل اقتضایی فیدلر)
رابطه بین اختلالات روانی جانبازان اعصاب و روان با وضعیت روانی همسرانشان
بررسی نقش عوامل جنسیت ، هوش و تعاملات اجتماعی در بکارگیری راهبرهای فراشناختی در حل مسائل ریاضی، پایه سوم دبستان
بررسی همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و درآمد خانواده دوره راهنمایی(ناحیه 9 آموزش و پرورش تهران)
*