رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان x

رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدانبررسی خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
بررسی و تجزئه و تحلیل زمینه ها، مراحل و روند تکوین انقلاب اسلامی در ائران ( 1341 - 1357 ش )
بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با تاب آوری و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390
تصحیح‌، توضیح و تحلیل بستان العارفین و تحف? المریدین
حقیقت بهشت و جهنم از دیدگاه حکمت متعالیه (ملاصدرا، علّامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی)

بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین
دکترین مسئولیت حمایت و مداخله بین المللی در لیبی
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی
اثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان


هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی ورزشکاران رشته‌های انفرادی شرکت کننده در مسابقات استانی همدان در سال 91-1390 بود، بدین منظور تعداد 216 نفر از ورزشکاران رشته‌های کشتی،بوکس،شنا،شمشیربازی،پینگ‌پنگ و ژیمناستیکبراساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن توسط پرسشنامه عملکرد ورزشی(چاربونیو، 2001) با ضریب پایای آلفای کرونباخ 91/0در روز مسابقه جمع آوری گردید و اطلاعات حاصل از سیکل‌های بیوریتم توسط نسخه فارسی نرم افزار بیوریتم و با وارد کردن تاریخ دقیق تولد ورزشکاران برای روز مسابقه ترسیم ‌شد.به منظور خلاصه کردن، طبقه بندی نمرات خام و?توصیف?اندازه?های?نمونهازآمار توصیفی نظیر: فراوانی،میانگین،درصدها،انحراف استانداردها و رسم جداول?ونمودارها استفاده شد و بهدلیل شرایط داده‌‌ها و دست‌یابی به فرضیات تحقیق از آزمون‌های استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون،آزمون کای اسکوئر،آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک راهه، آنالیز واریانس سه راهه، رگرسیون لُجستیک استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد ورزشکاران و سیکل‌های جسمانی،شناختی و حسی ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0 p<).نتایج آزمون آنالیز واریانس سه راهه ارتباط معنی داری را میان عملکرد ورزشکاران و سیکل‌های بیوریتمنشان داد (05/0 p<)که مقدار R2 مدل برابر با 38/0 می‌باشد. نتایج آزمون کای اسکوئر اختلاف معنی داری بین نتیجه مسابقات و موقعیت سیکل‌های جسمانی، حسی و شناختی نشان داد (01/0 p<). نتایج آزمون تی مستقل اختلاف معنی داری را بین میانگین انرژی کل، جسمانی و شناختی با نتیجه برد و باخت ورزشکاران نشان داد (05/0 p<).نتایج آزمون تی مستقل اختلاف معنی داری را بین میانگین انرژی حسی با نتیجه برد و باخت نشان نداد (05/0<p).نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی مثبتی بین میانگین انرژی کل، جسمانی، شناختی و حسی با عملکرد ورزشکاراننشان داد،اما این رابطه به صورت متوسط و ضعیف بود (05/0 p<). نتایج مدل رگرسیون لُجستیک با در نظر گرفتن روزهای بحرانی به عنوان مبنا، احتمال پیش بینی صحیح نتایج مسابقات ورزشکاران بازنده را 77% وورزشکاران برنده را 85% نشان داد، و در کل احتمال پیش‌بینی صحیح نتایج مسابقات را با توجه به سیکل‌های بیوریتم 81% نشان داد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که سیکل‌های بیوریتم نه تنها با عملکرد ورزشکاران در ارتباط هستند، بلکه توجه به آن می‌تواند در کسب عملکرد بهتر و پیش بینی عملکرد ورزشکاران موثر باشد. بنابراین به مربیان تیم‌های ورزشیتوصیه می‌شود که با توجه به سیکل‌های بیوریتمی تا حدودیدر انتخاب مناسب‌تر ورزشکاران برای مسابقات حساس و مدیریت مناسب رفتارو دلایل عملکرد ورزشکاران دقت لازم را مبذول نمایند
نمایه ها:
بیوریتم |
عملکرد ورزشی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


سیستم تازه را بیازمایید
موتورسیکلت و فرهنگ قیقاج
ساختمان فعل در گویش تنکابنی از زبان مازندرانی غربی
رضایت به جنایت
انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏

تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران
حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر: تعامل ها و تعارض ها
مقایسه تحریف های شناختی در بیماران مضطرب و افسرده
رام‌یشت از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی
اصول و فنون ایجاد انگیزش در فراگیرندگان (1)
یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی
*