بررسی رابطه بین رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان x

بررسی رابطه بین رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستاننظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین
دکترین مسئولیت حمایت و مداخله بین المللی در لیبی
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی
اثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
بررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)

نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی صفات سه-گانه تاریک شخصیت
دلایل بی میلی زنان شاغل به فرزندآوری در شهر تهران
سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی رابطه بین رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان


تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین رویکرد های تدریس اعضای هیئت علمی و رویکردهای های یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1391-1390 که از میان آن‌ها 170 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه رویکرد‌ها و فنون مطالعه دانشجویان و پرسشنامه اعضای هیئت علمی به ترتیب با 51 و 22 سوال استفاده شده است، که روایی آن‌ها از نوع محتوایی و صوری و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 و 84/0 برآورد گردید. برای توصیف داده ها از فراوانی، میانگین، انحراف استانداردو برای استتنباط داده ها از رگرسیون و تحلیل واریان یک طرفه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تدریس اکثر اعضای هیئت علمی شیوه تدریس معلم محوری می‌باشد و بیشتر دانشجویان عمدتاً از شیوه یادگیری استراتژیک استفاده می‌نمایند و بعد از این شیوه، شیوه یادگیری عمیق بیشترین کاربرد را دارد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که بین شیوه تدریس معلم محوری و یادگیری عمیق و شیوه تدریس دانشجو محوری و یادگیری سطحی و عمیق رابطه معناداری وجود ندارد. بین شیوه های تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس جنسیت، سن و دانشکده محل تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد. بین شیوه یادگیری سطحی و عمیق و جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. بین شیوه یادگیری سطحی و سطح تحصیلات دانشجویان و بین شیوه یادگیری دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نمایه ها:
شیوه های یادگیری |
شیوه های تدریس |
تدریس معلم |
یادگیری سطحی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


دگردیسی تفکیک قوا از مفهوم کلاسیک به مفهوم مدرن
بررسی وضعیت تغذیه ای ،ترکیب بدنی وبرخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دوومیدانی جانبازان ومعلولین بانوان ایران
بومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری

نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر

سایر مطالب

*