رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیراز x

رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیرازبررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ائران با سائر بورسهای جهان و دلائل قوت وضعف ان
جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس عملکرد جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل
حقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون
بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی

کردارشناسی فرامرز در حماسه های ایرانی
تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
بررسی رابطه بین نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان در شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس
رویکرد جرم شناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان
بررسی مقایسه ای دکترین امنیت ملی ترکیه قبل و بعد از حزب عدالت و توسعه (2014-1990)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیراز


چکیده : هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیراز بوده است. جامعه آماری پژوهش 110 نفراز مربیان ،کارشناسان، کارکنان ومدیران ارشد و روسای مراکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیراز بودند ونمونه آماری بر اساس جدول مورگان کریسی (1970)، 86 نفر از کارکنان که 59نفرمردو27نفر زن را شامل می شود. که روش نمونه گیری تصادفی ساده بود،برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه مدیریت ارزیابی عملکرد رادنی مک آدام وهمکاران(2005-با پایایی899%)،(اثر بخشی سرجیوانی وهمکاران (1992-با پایایی95%)واشتغال دانش آموختگان یوسفی (1385-با پایایی96%)استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت ارزیابی علکرد با اثر بخشی سیستم آموزشی و اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیراز رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.و بین مولفه های مدیریت ارزیابی عملکرد واثر بخشی سیستم آموزشی رابطه معنا داری وجود دارد.و بین مولفه های مدیریت ارزیابی عملکرد و اشتغال دانش آموختگان رابطه معنا داری وجود دارد. از جمله نتایج کاربردی این پژوهش برای مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز استقرار کامل نظام جامع مدیریت ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف سازمانی از جمله کارکنان ،مدیران وسازمان با توجه نتایج موثر آن در اثر بخشی و اشتغال دانش آموختگان می باشد . واژگان کلیدی : مدیریت ارزیابی عملکرد، اثربخشی سیستم آموزشی، اشتغال دانش آموختگان
نمایه ها:
مدیریت ارزیابی عملکرد |
اثربخشی سیستم آموزشی |
اشتغال دانش آموختگان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن

موتورسیکلت و فرهنگ قیقاج
ساختمان فعل در گویش تنکابنی از زبان مازندرانی غربی
رضایت به جنایت
انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری

سایر مطالب

سایر مطالب

*