بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استانهای ایران x

بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استانهای ایراناثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
بررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)
تجدید حیات محله ای رویکردی در توسعه درونی شهر مورد مطالعه:محله بهارستان تهران منطقه 12 تهران
علل و ریشه های انحرافات اجتماعی قوم یهود در قرآن و احادیث
عوامل و موانع موعظه‌پذیری در قرآن و روایات
بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران آنها و ارائه چارچوبی برای درآمد زایی آنها

بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
کردارشناسی فرامرز در حماسه های ایرانی
تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
بررسی رابطه بین نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان در شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس
رویکرد جرم شناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استانهای ایران


شهرها نقش مهمی در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. از این رو یکی از جنبه‌هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‌شود تراکم شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در واقع تراکم شهری نشان می‌دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصادی متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‌اند. کشور ایران از جمله کشورهایی است که در آن درصد جمعیت شهرنشین، همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی این مسئله را نشان می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استان‌های ایران می‌باشد. بدین منظور تخمین مدل به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در 27 استان ایران طی دوره زمانی 1388-1380 و با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. همچنین از شاخص‌های نسبت شهرنشینی و چگالی جمعیت شهری به عنوان شاخص‌های تراکم شهری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل رشد اقتصادی با استفاده از هر یک از دو شاخص آموزش عالی و آموزش عمومی نشان می‌دهد که تراکم شهری دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌های ایران است؛ و رابطه رشد اقتصادی و تراکم شهری به صورت U معکوس است. به عبارت دیگر، مطابق با فرضیه‌ی ویلیامسون رشد اقتصادی با افزایش تراکم شهری ابتدا افزایش می‌یابد، در یک نقطه به اوج می‌رسد و بعد از آن با افزایش بیشتر تراکم شهری رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط مثبت و معنادار متغیر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، ارتباط مثبت و معنادار متغیر آموزش و ارتباط منفی و معنادار سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر متغیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از اثر متغیر آموزش عمومی است.
نمایه ها:
تراکم شهری |
رشد اقتصادی |
روش گشتاورهای تعمیم یافته |
شهرنشینی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن

نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر

سایر مطالب

*