اثر مکمل روی_ مس بر شاخص آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید به دنبال یک جلسه فعالیت ورزش وامانده ساز در دختران غیرفعال x

اثر مکمل روی_ مس بر شاخص آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید به دنبال یک جلسه فعالیت ورزش وامانده ساز در دختران غیرفعالامکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی
اثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
بررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)
تجدید حیات محله ای رویکردی در توسعه درونی شهر مورد مطالعه:محله بهارستان تهران منطقه 12 تهران
علل و ریشه های انحرافات اجتماعی قوم یهود در قرآن و احادیث
عوامل و موانع موعظه‌پذیری در قرآن و روایات

نظر کاوی و تجزیه و تحلیل احساسات مصرف کنندگان تلفن همراه
نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی صفات سه-گانه تاریک شخصیت
دلایل بی میلی زنان شاغل به فرزندآوری در شهر تهران
سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر مکمل روی_ مس بر شاخص آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید به دنبال یک جلسه فعالیت ورزش وامانده ساز در دختران غیرفعال


افزایش شکل گیری رادیکال های آزاد در اثر فعالیت های ورزشی و خاصیت اکسیدکنندگی این مولکول ها، موضوعی است که به نظر می رسد با دانسته های عمومی افراد در مورد اثرات مثبت فعالیت های بدنی در تعارض باشد، به عبارتی گونه های واکنش پذیر اکسیژن در پاسخ به ورزش های وامانده ساز تولید می شوند. عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی بدن که استرس اکسیداتیو نام دارد به دنبال ورزش ایجاد می شود که لیپدپراکسیداسیون و آسیب سلولی را به دنبال دارد و این در حالی است که به نظر می رسد، استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی از فشار اکسایشی ناشی از این گونه تمرینات می کاهد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مکمل های روی و مس به عناون موادمعدنی که از طریق شرکت در ساختار برخی از انواع آنزیم های آنتی اکسیدانی در بهبود شرایط استرس اکسیداتیو نقش دارند، بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید(شاخص لیپیدپراکسیداسیون)، پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دختران غیرفعال بود. آزمودنی های تحقیق را 24 نفر از دانشجویان غیرفعال دانشگاه فنی دختران تبریز تشکیل می دادند که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت نموده و به صورت تصادفی در 3 گروه مکمل گیری دریافت جداگانه و همزمان روی و مس قرار گرفتند، از تست ورزشی بروس بر روی تردمیل به عنوان ورزش وامانده ساز در این تحقیق استفاده شد. برای بررسی حالت پایه ی قبل از مکمل گیری، نیم ساعت قبل و بلافاصله بعد از تست بروس خون گیری به عمل آمد و در ادامه یک هفته مکمل گیری شرکت کنندگان در اجرای تست ورزشی و خون گیری مجدد شرکت نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل، از نرم افزار spss16 و آزمون تی همبسته استفاده شد و در ادامه، جهت مقایسه بین مکمل های روی و مس و مصرف همزمان روی- مس بر شاخص های مورد پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. در گروه روی افزایش سطح مالون دی آلدهید به دنبال ورزش وامانده ساز به طور معنی دار کمتر افزایش داشت (p<0.05)و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام گروه روی به دنبال ورزش وامانده ساز افزایش بیشتری داشت (p<0.05) ولی در بقیه ی گروه ها تغییرات به طور معنی دار نبود. به این صورت که در گروه مس و مصرف همزمان روی و مس افزایش صورت گرفته در مالون دی آلدهید به دنبال ورزش در حالت بعد از مکمل گیری نسبت به حالت قبل از مکمل گیری کمتر بود ولی این میزان کاهش به صورت معنی دار مشاهد نشد (p>0.05)و همچنین در ارتباط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در این دو گروه، هر چند افزایش صورت گرفته در سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بعد از ورزش، در حالت بعد از مکمل گیری نسبت به حالت قبل از مکمل گیری بیشتر بود ولی این تغییرات به صورت معنی دار در مقایسه ی بین قبل و بعد از مکمل گیری معنی دار مشاهده نشد (p>0.05). نتایج نشان داد رادیکال های آزاد در ایجاد لیپیدپراکسیداسیون ورزش موثر است و مکمل آنتی اکسیدانی روی در کاهش این آسیب نقش موثری دارند.
نمایه ها:
مکمل روی و مس |
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام |
مالون دی آلدهید |
ورزش وامانده ساز | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی

سایر مطالب

سایر مطالب

*