تحلیل الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر یزد و انطباق آن با الگوی توسعه مطلوب شهری x

تحلیل الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر یزد و انطباق آن با الگوی توسعه مطلوب شهریحقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون
بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین
دکترین مسئولیت حمایت و مداخله بین المللی در لیبی
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی

تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
بررسی رابطه بین نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان در شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس
رویکرد جرم شناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان
بررسی مقایسه ای دکترین امنیت ملی ترکیه قبل و بعد از حزب عدالت و توسعه (2014-1990)
آثار و پیامدهای سکولاریسم از دیدگاه علامه جعفری
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تحلیل الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر یزد و انطباق آن با الگوی توسعه مطلوب شهری


توسعه فضایی شهر یزد در روند رو به تکامل خود از زمان شروع در بیش از 2000 سال قبل دارای روند نسبتاً متعادلی بود. به طوری که در اکثر فضاهای شهری همه عناصر شهری دارای یک همگونی و سازگاری خارق العاده با یکدیگر بوده‌اند اما از چند دهه گذشته تغییرات بنیادی در ساختار و سازمان فضایی– کالبدی آن ‌به وجود آمده است و از این منظر مشکلات جدی و پرشماری در پی داشته است. با توجه به اهمیت تحلیل رشد فضایی- کالبدی شهر ها تحقیق حاضر با هدف سنجش و تحلیل فرم و الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر یزد و ارائه راهکارهای اجرایی برای رسیدن به الگوی مطلوب رشد و توسعه فیزیکی انجام پذیرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی و با با استفاده از مدلها و ضرایب آماری همچون آنتروپی شانون، آنتروپی نسبی، ضریب گری، ضریب موران، منحنی لورنز و مدل هلدرن بوده است. نتایج تحقیق بیانگر رشد کالبدی بی قواره شهر یزد است. بر اساس نتایج مدل هلدرن 60 درصد از رشد شهر در فاصله سال های 1360تا 1390مربوط به رشد جمعیت بوده و40 درصد باقیمانده آن مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می باشد که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری و نهایتاٌ گسترش افقی بدقواره(اسپرال) شهر یزد بوده است. الگوی رشد و توسعه شهر یزد در چند دهه گذشته مطلوب نبوده و با اصول رشد و توسعه هوشمند شهری منطبق نیست. کلمات کلیدی: توسعه فیزیکی، فضای شهر، رشد اسپرال، رشد هوشمند، مدل هلدرن، یزد
نمایه ها:
توسعه فیزیکی |
فضای شهر |
رشد اسپرال |
رشد هوشمند |
مدل هلدرن |
یزد | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی وضعیت تغذیه ای ،ترکیب بدنی وبرخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دوومیدانی جانبازان ومعلولین بانوان ایران
بومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر

سایر مطالب

*