کارایی مدل چهار عاملی کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار در چرخه های تجاری x

کارایی مدل چهار عاملی کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار در چرخه های تجاریجایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس عملکرد جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل
حقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون
بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین

سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
کردارشناسی فرامرز در حماسه های ایرانی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

کارایی مدل چهار عاملی کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار در چرخه های تجاری


این تحقیق به بررسی مدل 4 عاملی کارهارت- یکی از جدید ترین مدل های پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد - در چرخه های تجاری –دوران رکود و رونق اقتصادی- به عنوان یک عامل بیرونی تاثیر گذار می پردازد . هدف این تحقیق معرفی مدل کارهارت برای استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران به منظور استفاده از اطلاعات فوق برای گرفتن بهترین تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی در پیش بینی بازده مورد انتظار است. برای انجام این تحقیق که کاربردی می باشد از جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390-1380 استفاده شده است، که پس از غربال تعداد 100 شرکت باقی مانده مبنای تهیه داده ها قرار گرفت . برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون پانل دیتا و آزمون t دو نمونه مستقل آزمون شدند. که این آزمون ها نشان دادند که در هر دو چرخه تجاری رکود و رونق بازار سرمایه ایران تفاوت معنی داری میان بازده مورد انتظار محاسبه شده بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت و بازده واقعی وجود نداشته و مدل چهارعاملی کارهارت در پیش بینی بازده مورد انتظار از کارایی لازم برخوردار می باشد. واژه های کلیدی: صرف ریسک بازار،اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل شتاب، مدل چهارعاملی کارهارت، چرخه های تجاری
نمایه ها:
صرف ریسک بازار |
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار |
مدل چهارعاملی کارهارت |
چرخه های تجاری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان
دگردیسی تفکیک قوا از مفهوم کلاسیک به مفهوم مدرن
بررسی وضعیت تغذیه ای ،ترکیب بدنی وبرخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دوومیدانی جانبازان ومعلولین بانوان ایران
بومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد

موتورسیکلت و فرهنگ قیقاج
ساختمان فعل در گویش تنکابنی از زبان مازندرانی غربی
رضایت به جنایت
انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری

سایر مطالب

*