امکان‌سنجی به كارگيري ارزشیابی کیفی پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهر بیرجند (سال تحصيلي 88-87) x

امکان‌سنجی به كارگيري ارزشیابی کیفی پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهر بیرجند (سال تحصيلي 88-87)مطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید
اثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی

بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

امکان‌سنجی به كارگيري ارزشیابی کیفی پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهر بیرجند (سال تحصيلي 88-87)


این مطالعه به منظور، امکان‌سنجی به‌كارگيري ارزشیابی‌کیفی پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهر بیرجند انجام شده است. روش پژوهش از نوع پيمايشي است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان، مدیران و معلمان مجری طرح ارزشیابی‌کیفی با تعداد 126 نفر می‌باشد، همچنین والدین دانش‌آموزان مشمول طرح که افراد نمونه از بین والدین به طور تصادفی 132 نفر انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش امکان سنجی، چهار مؤلفه‌ عملیاتی، تکنولوژیک، زمانی و مالی مورد نظر قرار گرفت. برای جمع‌آوري اطلاعات پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته و بسته پاسخ با مقياس 5 درجه‌اي ليكرت، استفاده شده است. اعتبار ابزار اندازه‌گیری توسط افراد صاحب نظر تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 81% به دست آمد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از روش‌هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آماراستنباطي (آزمون T و تحليل‌واريانسF) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در مؤلفه‌ی عملیاتی، کارشناسان، معلمان و مدیران نسبت به اجرای طرح ارزشيابي‌کیفی نگرش مثبت دارند. از دیدگاه آنان منابع انساني مورد نیاز برای اجرای طرح در مدارس ابتدایی وجود دارد. لیکن آئين‌نامه‌ها و ضوابط اداري با اجرای طرح تناسب ندارد. نتایج مبین آن است که محتواي كتاب‌هاي درسي دوره‌ی ابتدايي با اجراي طرح همخواني دارد. از دیدگاه کارشناسان، معلمان و مدیران به‌کارگیری ارزشيابي‌‌کیفی در همه دروس امکان پذیر بوده، اما در همه پايه‌ها قابل اجرا نيست. در مؤلفه‌ی تکنولوژیکی امكانات سخت-افزاري و نرم‌افزاري در مدارس ابتدايي برای اجرای طرح فراهم نشده است. در مؤلفه‌ی زمانی طول سال تحصيلي، زمان روزانه مدرسه، وقت داخل كلاس متناسب با طرح ارزشيابي‌کیفی نمي‌باشد. در مؤلفه‌ی مالی بودجه كافي براي اجرای طرح در نظر گرفته نشده است. بین نظرات سه گروه، تنها در مؤلفه سخت‌افزار و بودجه تفاوت معناداري وجود دارد که این تفاوت بر اساس نتایج حاصل از آزمون توکی بین دیدگاه معلمان و مدیران و نیز مدیران و کارشناسان بوده است. تحلیل پرسشنامه والدین نشان داد که نگرش والدين نسبت به اجرای طرح ارزشيابي‌کیفی مثبت است و از دیدگاه والدین آموزش خانواده در ارتباط با اجرای طرح برگزار نشده است و طرح را در همه پايه هاي تحصيلي مي‌توان اجرا كرد.
نمایه ها:
پیشرفت تحصیلی |
مدرسه ابتدایی |
بیرجند |
ارزشیابی کیفی |
دانش‌آموز |
مدیر |
معلم |
والدین |
کتاب درسی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی سه نمایشنامه علی احمد باکثیر(مسمار جحا،الدوده و الثعبان، مأساه زینب)
َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان‌نامه

سایر مطالب

سایر مطالب

*