بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال x

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری بازیکنان فوتبالآشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /
تجزیه بطریق اکتیو کردن جهت تعیین جیوه و ارسنیک و سایر عناصر سمی در مواد غذائی بطریق جداسازی به روش‌های رادیو شیمیایی /

بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از خودکشی /
رهیافتی بر وضعیت مسکن اقشار فقیر /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال


پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال پرداخته است. جامعه پژوهشی شامل بازیکنان تیم های تهرانی حاضر در دوره 8 لیگ برتر در سال 1388-1387 فوتبال ایران می باشد که، کل جامعه پژوهشی که شامل 100 نفر بازیکنان فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهشی از نوع همبستگی می باشد، در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری (AGO) که توسط زاهدی (1375) اعتباریابی شد و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ که توسط منصوری (1380) اعتباریابی شد استفاده شده است. از آزمون آماری همبستگی پیرسون برای همبستگی بین متغیرهای هوش هیجانی و میزان پرخاشگری بازیکنان استفاده شد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده های حاصل از پژوهش نشان دادند که بین میزان پرخاشگری و هوش هیجانی، مهارتهای اجتماعی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و خودآگاهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین خودانگیزی و میزان پرخاشگری رابطه معناداری وجود ندارد.
نمایه ها:
هوش هیجانی |
بازیکن فوتبال |
پرخاشگری |
خشونت ورزشی |
مهارت اجتماعی |
خودآگاهی |
هشیاری اجتماعی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد

بازتاب میراث دینی در رمان‌های عبدالحمید جودت السحار
مقایسه ید امانی با ید ضمانی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی
بررسی فقهی و حقوقی پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان
وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران

سایر مطالب

سایر مطالب

*