تئوری نمایندگی ظاهری x

تئوری نمایندگی ظاهریتست میکروپروسسورها و سیستم‌های میکروپروسسوری /
تحلیل و مدل سازی آنتن ‏‎Bowtie‎‏ برای استفاده در ‏‎GPR‎‏ به کمک روش ‏‎FDTD‎‏
روش پخت کرافت /
مطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید
اثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها

بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از خودکشی /
رهیافتی بر وضعیت مسکن اقشار فقیر /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تئوری نمایندگی ظاهری


نمایندگی ظاهری نهادی است که از یک سو مورد حمایت اصل انصاف و حسن نیت بوده و از سوی دیگر استقرار نظام معاملات ، مستلزم آن است .به موجب این تئوری در مواردی که نماینده فاقد اختیار است، هر گاه اصیل به واسطه ی گفتار یا رفتار خود ، ظهوری ایجاد نماید که در نتیجه آن شخص ثالث تصور کند نماینده کاملاً مجاز به انعقاد قرارداد می باشد و با اعتماد براین عقیده اقدام به انعقاد قرارداد با وی نماید، اصیل در نتیجه اقدامات نماینده در مقابل شخص ثالث متعهد خواهد شد. بدین ترتیب ، گر چه نماینده در واقع فاقد اختیار بوده است اما اصیل به حکم قانون نخواهد توانست در مقابل شخص ثالث از دفاع فقدان اختیار نماینده ،استفاده کند و شخص ثالث از همان مقدارحمایتی برخوردار خواهد شد که اگر یک قرارداد او را در مقابل اصیلی که واقعاً وجود داشت، متعهد می کرد. تئوری نمایندگی ظاهری بر دو عنصر اساسی استوار است: 1)گفتار یا رفتار اصیل که موجب اعتماد شخص ثالث به وجود نمایندگی شده است و 2) حسن نیت شخص ثالث و عدم تقصیر او در اطلاع از واقع . در نتیجه ی نمایندگی ظاهری تنها اصیل در مقابل شخص ثالث مسئول انجام تعهدات قراردادی خواهد بود و در صورتی خواهد توانست اجرای تعهدات را از طرف معامله بخواهد که قرارداد را تنفیذ نماید. هر چند نهاد نمایندگی ظاهری در نظام حقوقی ایران فاقد مستند خاص قانونی است اما می توان آن را از استقراء در قوانین مختلف و نیز اصول حقوقی چون قاعده ضمان غرور بدست آورد.
نمایه ها:
اختیار |
نمایندگی |
ماهیت حقوقی |
قانون تجارت |
فقه جعفری |
نظام حقوقی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی سه نمایشنامه علی احمد باکثیر(مسمار جحا،الدوده و الثعبان، مأساه زینب)
َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سایر مطالب

*