بررسی ارتباط کمال گرایی، جزم اندیشی و راهبردهای مقابله شناختی با قدرت گرایی در جمعیت ورزشکار و معلم x

بررسی ارتباط کمال گرایی، جزم اندیشی و راهبردهای مقابله شناختی با قدرت گرایی در جمعیت ورزشکار و معلمروش پخت کرافت /
مطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید
اثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن

سخنرانی افتتاحیه آقای اسدالله امیراصلانی /
تشخیص و درمان رینوره و اتوره مایع مغزی و نخاعی (با روش آندوسکوپی) /
بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی ارتباط کمال گرایی، جزم اندیشی و راهبردهای مقابله شناختی با قدرت گرایی در جمعیت ورزشکار و معلم


هدف پ‍ژوهش حاضر بررسی ارتباط متغیرگکهای کمال گرایی، جزم اندیشی و راهبردهای مقابله شناختی با دو بعد قدرت گرایی ( قدرت گرایی جناح راست و جهت گیری سلطه گری اجتماعی) در جمعیت ورزشکار و معلم بود. جامعه آماری پژوهش تمامی آموزگاران و دبیران در سطح راهنمایی و متوسطه و تمامی ورزشکاران حرفه ای شهر اردبیل در نیمه دو م سال 1387 بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس چندبعدی کمال گرایی، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی، آیتم های خودانتقادی پرسشنامه تجارب افسرده ساز، مقیاس جزم اندیشی ری ، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس،مقیاس قدرت گرایی جناح راست زاکریسون و مقیاس جهت گیری سلطه گری اجتماعی پراتو و همکاران. از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل دوعاملی,تحلیل ممیز و آزمون تعقیبی LSD برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج همبستگی مثبتی را بین کمال گرایی مثبت، خودمدار، تجویز شده توسط جامعه و خود انتقادی با قدرت گرایی جناح راست نشان داد. همچنین همبستگی بسیار قوی و معناداری بین جزم اندیشی و قدرت گرایی جناح راست بدست آمد. این سازه قوی ترین همبستگی را با راهبرد مقابله ای خویشتن داری و بعد از آن با باز ارزیابی مثبت و حل مساله تدبیرآمیز نشان داد. در خصوص جهت گیری سلطه گری اجتماعی قوی ترین ارتباط بین کمال گرایی خودمدار و بعد از آن بین کمال گرایی تجویز شده با این سازه بدست آمد. بین جزم اندیشی و سلطه گری نیز ارتباط قوی و معناداری بدست آمد. از میان راهبردهای مقابله ای، سلطه گری قوی ترین همبستگی را با خویشتن داری نشان داد. عمده ترین تفاوت مربوط به بازارزیابی مثبت بود، که قدرت گرایان جناح راست تمایل داشتند تا به نحو قوی و معناداری از آن استفاده نمایند، در حالیکه چنین تمایلی در سلطه گران اجتماعی یافت نشد. بین دو گروه از نظر قدرت گرایی جناح راست تفاوت معناداری دیده نشد، در حالیکه از نظر سلطه گری تفاوت معناداری بین دو گروه دیده شد، که آموزگاران تمایل بیشتری به سلطه گری داشتند.
نمایه ها:
کمال‌گرایی |
جزم‌اندیشی |
قدرت‌پرستی(روان‌شناسی) |
ورزشکار |
معلم |
اردبیل (شهر) |
راهبرد فائق‌آمدن | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان‌نامه
بررسی بحران اوکراین 2015-2013 براساس مدل مایکل برچر

سایر مطالب

*