بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده‌های عادی شهر تهران x

بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده‌های عادی شهر تهرانبررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /
تجزیه بطریق اکتیو کردن جهت تعیین جیوه و ارسنیک و سایر عناصر سمی در مواد غذائی بطریق جداسازی به روش‌های رادیو شیمیایی /
عفونت توکسوپلاسما گوندی در حاملگی: مزایا و معایب تشخیص توسط سرولوژی
مقایسه میزان ریزنشت میکروبی MTA ساخت ایران و خارجی در اپکسیفیکاسیون تک جلسه‌ای

بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده‌های عادی شهر تهران


هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی وکودکان خانواده های عادی شهر تهران است.در این تحقیق که از نوع علی - مقایسه ای است. 120نفر از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی وکودکان خانواده های عادی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. هر گروه مشتمل بر60کودک‹30نفر جنس مونث و30نفر جنس مذکر بود.این افراد از نواحی شمال،جنوب،شرق و غرب تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه اختلالات رفتاری محقق ساخته توسط مربیان مورد ارزیابی قرار گرفتند ( لازم به ذکر است پایایی کل این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرانباخ 94% به دست آمده است و روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و جمعی از اساتید روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت).تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنبا طی ‹آزمون آلفای کرانباخ،آزمون Tبرای مقایسه میانگین های مستقل›انجام شدیافته های پژوهش نشان داد که: الف: در میزان اختلال رفتار کلی کودکان پیش دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده های عادی تفاوت معناداری وجود دارد. ب: در میزان اختلالات پرخاشگری،بیش فعالی،افسردگی،ناسازگاری اجتماعی،اختلالات عاطفی- هیجانی،رفتارهای ضد اجتماعی تفاوت معنا داری بین کودکان پیش دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده های عادی وجود دارد. ج›در میزان اضطراب بین کودکان پیش دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی وخانواده های عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نمایه ها:
اختلال رفتاری |
اضطراب |
افسردگی |
بیش‌فعالی |
پرخاشگری |
تهران (شهر) |
سازمان بهزیستی کشور |
کودک پیش‌دبستانی |
کودکان بی‌سرپرست | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی
بررسی فقهی و حقوقی پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان
وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران
تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی سه نمایشنامه علی احمد باکثیر(مسمار جحا،الدوده و الثعبان، مأساه زینب)
*