اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي گروهي در کاهش نشانه‌هاي افسردگي دانشجويان مشهد x

اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي گروهي در کاهش نشانه‌هاي افسردگي دانشجويان مشهدآشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /
تجزیه بطریق اکتیو کردن جهت تعیین جیوه و ارسنیک و سایر عناصر سمی در مواد غذائی بطریق جداسازی به روش‌های رادیو شیمیایی /

تشخیص و درمان رینوره و اتوره مایع مغزی و نخاعی (با روش آندوسکوپی) /
بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي گروهي در کاهش نشانه‌هاي افسردگي دانشجويان مشهد


به رغم پیشرفت های شایان توجهی که در مداخلات درمانی مربوط به افسردگی صورت گرفته است، همچنان با شیوع بالا، عود مکرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگی مواجه هستیم؛ نکته ای که به نابسنده بودن مداخلات درمانی موجود و نیاز به معرفی درمان های جدید، با اثر بخشی و دوام بیشتر اشاره دارد تا چالش های پیش روی درمان های افسردگی را با توجه به هزینه های انسانی و اجتماعی آن، هدف قرار دهند. رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) یک رویکرد درمانی جدید مرکب از اصول درمان های شناختی رفتاری و فلسفه شرقی ذن می باشد که در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی ابداع شده و علاوه بر این اختلال، در دامنه نسبتاً وسیعی از اختلالات، از جمله افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته و اثربخشی آن نشان داده شده است. با این حال، هنوز در ایران شواهدی در زمینه اثربخشی این شیوه در درمان افسردگی وجود ندارد. لذا این مطالعه، اثربخشی گروه درمانی DBT را در درمان افسردگی از طریق بهبود مولفه های هشیاری فراگیر، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی، در یک جمعیت ایرانی، بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی مشهد، تشکیل می دهند. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک(BDI)، تعداد بیست نفر از دانشجویان دارای نشانه های افسردگی شناسایی شده که به طور تصادفی در گروه های آزمایش(رفتاردرمانی دیالکتیکی) و فهرست انتظارقرار گرفتند. دیگر ابزارهای پژوهشی مورد استفاده، عبارتند از: پرسشنامه هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI)، مقیاس تحمل پریشانی(DTS) و مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی(DERS) که از آن ها برای سنجش تغییرات آزمودنی ها بعد از درمان، در مقایسه با قبل از درمان استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان نشانه های افسردگی، افزایش معنادار در شاخص های هشیاری فراگیر و تحمل پریشانی بود. با این حال، آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با لیست انتظار در شاخص دشواری های تنظیم هیجانی، کاهش معناداری را نشان ندادند. بهبودی های مشاهده شده در آزمودنی های گروه آزمایش در ارزیابی پیگیر یک ماهه، حفظ شده بود.
نمایه ها:
رفتاردرمانی دیالکتیکی |
افسردگی |
مشهد |
دانشجو |
رفتاردرمانی شناختی |
اختلال شخصیت |
هیجان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی

مقایسه ید امانی با ید ضمانی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی
بررسی فقهی و حقوقی پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان
وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران
تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی
*