بررسی تاثیر هوشمندسازی در میزان یادگیری کودکان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی شهر تهران


بررسی تاثیر هوشمندسازی در میزان یادگیری کودکان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی شهر تهران
دراین پزوهش مساله اصلی محقق اون هست که کاربرد هوشمندسازی تا چه حد در میزان یادگیری کودکان هستثنایی کم توان ذهنی موثر هست؟ برای جواب به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه هوشمندسازی، چهار فرضیه یا متغیرهای پیش بین(میزان اطلاعات آموزگاران، نرم افزار آموزشی ریاضی، نرم افزار آموزشی علوم و نرم افزار آموزشی فارسی )در یادگیری دانش آموزان تدوین گردید.


مقایسه‌ی نشانه‌های بالینی کودکان دارای والدین سوءمصرف‌کننده مواد با کودکان دارای والدین بدون سابقه سوءمصرف مواد
روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر میزان نظارت و درجه کنترل میدانی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد.


بررسی علل کاهش باروری در میان نسل 1360 در شهر تهران
جامعه آماری این پژوهشی کلیه آموزگاران مدارس هوشمند کم توان ذهنی شهر شهرستان تهران به تعداد 304 نفر (298 زن و 6 مرد) بوده حجم نمونه 98 نفر و شیوه نمونه گیری تصادفی می باشد.


پیش‌بینی سبکهای حل مسئله براساس ویژگی‌های شخصیتی و تفکرات غیرمنطقی
لوازم گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای با 38 سوال بسته جواب بر پايه مقیاس لیکرت ، در چهار بعد میزان اطلاعات آموزگاران، هستفاده از نرم افزار آموزشی درس ریاضی، علوم و فارسی با پایایی آلفای کرونباخ 0/81 بود.


ماهیت، احکام و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامّه
به منظور تجزیه و تحلیل آماری، معیارهایی همچون فراوانی بر حسب تعداد، %، نمودار، میانگین و آزمون t تک نمونه ای هستفاده گردید.


هویت شناسی بیداری اسلامی در مصر
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای رابطه ی مثبت و معنی داری را بین متغیرهای پیش بین میزان اطلاعات آموزگاران، هستفاده از نرم افزار آموزشی، ریاضی، علوم، فارسی و متغیر وابسته یادگیری دانش آموزان هستثنایی کم توان ذهنی نشان داد.


بررسی افزایش تعهدات شرکا و سهامداران در شرکتهای سرمایه


بررسی میزان اثربخشی مؤلفه‌های برنامه درسی کار و فناوری پایه اول متوسطه از نظر معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews