بررسی رابطه بین انگیزش شغلی با رضایت شغلی در مربیان پیش از دبستان شهر کرمانشاه


بررسی رابطه بین انگیزش شغلی با رضایت شغلی در مربیان پیش از دبستان شهر کرمانشاه
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین انگیزش شغلی با رضایت شغلی در مربیان پیش از دبستان در شهر کرمانشاه به روش همبستگی انجام شده هست.


بررسی تاثیـر عناصر مختلف حاکمیت شرکتی بر توانایی پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جامعه آماری این پژوهش کلیه مربیان پیش از دبستان شهر کرمانشاهدر سال تحصیلی 1393 را در بر می گیرد.


تاثیر فیلم‌های سینمایی بر تصویر مقصد گردشگری؛ مورد مطالعه: فیلم سینمایی «خسته نباشید»
نمونه مورد مطالعه این پژوهش 150 مربی می باشد که با هستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.


بررسی نوع فعالیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره) پیش از طلاق و بعد از آن
اطلاعات پژوهش با هستفاده از دو پرسش نامه رضایت شغلی دانت و همکاران(1996) و پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کیچنربدست آمده هستو نتایج نشان داد بین انگیزش شغلی با انواع رضایت شغلی درونی و بیرونی رابطه معنادار وجود دارد و انگیزش شغلی در پیش بینی رضایت شغلی درونی و بیرونی سهم معنادار دارد.


تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی بر اساس سبک ویلیام رومی
در این پژوهش از روش های آمار هستنبازی همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش هموقت برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش هستفاده شده هست.


بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار


رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد تامین مالی خارجی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews