بررسی تطبیقی جایگاه زن به عنوان نقش مادری و همسری در مکتب اسلام و متفکران فمنیسم


بررسی تطبیقی جایگاه زن به عنوان نقش مادری و همسری در مکتب اسلام و متفکران فمنیسم
این پژوهش راجع به نقش مهم و ویژه زن در خانواده به عنوان مادری و همسری هست که به مقایسه این نقش مهمدر مکتب اسلام و متفکران فمنیسم می پردازد.


فرهنگ توصیفی اصطلاحات بودایی در متن سغدی بودایی "سوتره علت و معلول کردار"
نقش مادری و همسری در جامعه امروز ما کمرنگ شده و تحت تاثیر شعارهای فریبنده مدافعان حقوقزن به عنوان فمنیسم برنامه گرفته هست، که ضرورت وجود چنین پژوهش هایی بیش از پیش احساس می شود.


بررسی کتاب‌‌های فارسی (خوانداری دوره ابتدایی) از نظر دربرگیرندگی مفهوم خوش‌بینی
پژوهش حاصل نظریه های متفکران جهان اسلام و نظریه های فمنیستی در مورد جایگاه زن را مورد بررسی برنامه می دهدو با یکدیگر مقایسه خواهد کرد و تلاش می کند با هستفاده از نظرات اسلامی و فمنیسم به سوالات مطرح شده، پاسخی کامل دهد.


بررسی مقایسه یادگیری ریاضی دانش‌آموزان کمیته امداد و عادی با توجه به طبقه‌بندی شناختی، عاطفی و روانی–حرکتی بلوم
جنبش فمنیسم در طول 200 سال عمری که از اون گذشته، دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده هست و در طول وقت با مکاتب مهم وقت خویش همچون لیبرالیسم، کمونیسم، سوسیالیسم و....


بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده و تاثیر آنها در یادگیری سازمانی در دانشگاه علم و فرهنگ
گره خورده هست و نظراتی که راجع به زن و نقش اون در این مکتب آمده، تحت تاثیر یکی از این مکاتب بوده هست.


بررسی نگرش کتابداران عمومی استان خوزستان نسبت به فناوری اطلاعات و عوامل فردی موثر بر آن
اما در مکتب اسلام در طول 1400 سال گذشته تاکنون، در قراون کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه مهصومین، جایگاه زن و نقش مادری و همسری به صورت روشن بیان و لحاظ شده هست و از حقوق زنان در همه جایگاه به طور کامل دفاع شده هست، روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده هست و از کتابها و مقالات فیش برداری کامل شده، در آخر یافته های پژوهش هست که به مقایسه این دوتفکر پرداخته هست و به نکات منفی و ثبت اونها به طور کامل پرداخته شده هست.


تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز،


تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی آن با برنامه درسی رسمی (قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews