بررسی وضعیت خدمات کتابخانه ای در مدارس هوشمند شهر تهران


بررسی وضعیت خدمات کتابخانه ای در مدارس هوشمند شهر تهران
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌ای در مدارس هوشمند شهر شهرستان تهران به روش پیمایشی انجام گرفته هست.


بررسی تاثیر رسانه‌ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی معلمان دبیرستان های دخترانه شهر ایلام (با تاکید بر برنامه های تلویزیونی)
جامعه آماری شامل 177 نفر از مدیران، معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات (هوشمندسازی) و کتابداران شاغل در 22 مدرسه هوشمند شهر شهرستان تهران می‌باشند.


جایگاه امامت دراندیشه سیاسی امام رضا علیه السلام
برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، % فراوانی و میانگین و آمار تحلیلی شامل آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته (آزمون (t هستفاده گردید.


بررسی تطبیقی وجوه تربیتی مکتب عمل‌گرایی (جان دیویی) و مکتب کارکردگرایی ساختاری (پارسونز)
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بر پايه نگرش مدیران، معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات (هوشمندسازی) خدمات مرجع و خدمات جانبی در حد نیاز کاربران تامین شده ولی بین خدمات امانت، خدمات رایانه‌ای و خدمات ویژه مدارس هوشمند موجود و مورد نیاز اختلاف معناداری وجود دارد.


مسئولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی
همچنین بر پايه نگرش کتابداران فقط خدمات جانبی در حد نیاز کاربران تامین شده هست و در مورد سایر خدمات بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
ضمن اونکه بر پايه نگرش مدیران، معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات (هوشمندسازی) فقط کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی در حد نیاز کاربران تامین شده و در مورد کتاب‌های مرجع، کتاب‌های مرتبط با مطالعه آزاد و سرگرمی، نشریات ادواری و مواد سمعی، بصری و رایانه‌ای موجود و مورد نیاز اختلاف معناداری وجود دارد.


رابطه بین ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با اهداف پیشرفت
همچنین بر پايه نگرش کتابداران کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی و کتاب‌های مرجع و مواد سمعی، بصری و رایانه‌ای در حد نیاز کاربران تامین شده و در مورد سایر خدمات بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.


مطالعه گرایش جوانان به رابطه خارج از چارچوب ازدواج دو جنس و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن
نتایج نشان می‌دهد که بین خدمات و منابع مورد نیاز مدارس هوشمند و خدمات و منابع در دسترس در کتابخانه‌های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد و این اختلاف‌ها در خدمات الکترونیکی بیشتر می‌باشد.


نسبت‌سنجی آسیب‌‌پذیری اقتصادی متقابل ایران و اتحادیه اروپا
در پایان پژوهش جهت بهبود وضعیت خدمات کتابخانه‌های مدارس هوشمند پیشنهاداتی ارائه گردیده هست.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews