بررسی میزان فلوراید موجود در چای و آب آشامیدنی شهر قم و رابطه‌ی آن با فلوراید موجود در ادرار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1390

تعیین اثر ترکیب دارویی هپارین ،کلیندامایسین ،وسفپیم در مقایسه با عصاره های بابونه،مرزه خوزستانی،وجلبک سارگوسوم در جلوگیری از چسبندگی شکمی
یررسی پایان نامه های اانجام شده به صورت کار ازمایی بالینی تصادفی در دانشگاه علوم پزشکی از سال 1390-1370
ارتباط بین سیگار و واریکوسل در بین سربازان مراجعه کننده به بیمارستانهای نظامی شهر بندر عباس
بررسی فراواني علل و مكانيسم هاي منجربه head trauma دربيماران مراجعه كننده به اورژانس شهید محمدی بندرعباس 1391
بررسی میزان شیوع شب اداری وعوامل مرتبط با ان در کودکان دبستانی شهرستان بندر عباس در سال92-91
مقایسه پیامد بالینی جراحی بیماران مبتلا به خونریزی حاد ساب دورال در شش ساعت اول و پس از آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندهای خطرناک دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
نتایج غربالگری وتنبلی چشم در کودکان 6-3 ساله بندر عباس 90-88
بررسی بروز خونریزی اپی دورال در بیماران بستری شده با تشخیص head trauma در بیمارستان شهید محمدی در زمستان 1391
بررسی میزان شیوع افسردگی در دوران بارداری وپس از زایمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی در سالهای 91-90
بررسی قابلیت کاربرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی براساس الزامات عمومی در ایران سال 1391
بررسي ميزان شيوع افسردگي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال تحصيلي 90-91
The quality of life(QoL) and associated factors in post menopausal women attending to Shariati Hospital of Bandar Abbas in southern Iran
*