بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان کردستان (اطلس جغرافیایی جرم)


بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان کردستان (اطلس جغرافیایی جرم)
امروزه مطالعات جغرافیای شهری به مرزهای جدیدی گام نهاده هست و افق‌های نوینی را در زمینه مسایل شهری تجربه می‌کند، توجه به کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و امکانات، توجه به تاثیر فضا و ساخت و سازهای شهری در رفتارهای فردی و اجتماعی در شهرها و همچنین طراحی محیط شهری برای پیشگیری از جرم و کاهش سطح جرایم شهری از این جمله هست.


بررسی نحوه مشارکت شهروندان لالجینی بر امورات وقف
در این مطالعات سعی می‌شود ضمن بررسی توزیع فضایی اعمال مجرمانه و تحلیل اون، وابستگی میان شرایط محیطی و شرایط اجتماعی اقتصادی مکان‌های جرم‌خیز در محدوده‌های جغرافیایی مشخص شود.


بررسي و تبیین تأثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسلامی
از طرفی با تهیه نقشه جرم رابطه فضای زندگی و حوزه‌های اجتماعی شهر با رفتارهای ناهنجار مشخص شود و بدین‌وسیله پیش‌بینی احتمالی محل‌های وقوع انواع جرایم در برخی محدوده-های شهر امکان‌پذیر گردد.


نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم
یکی از مشکلات مهم در هستان کردستان وقوع جرم و جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی هست.


بررسی و تبیین تأثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی
در این پژوهش محقق با اهداف ذیل به شناسایی و بررسی مناطق جرم‌خیز هستان می‌پردازد: اولاً اینکه مکان‌ها و نواحی جرم‌زا و آسیب‌زای شهری هستان با هستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین و شناسایی می‌شود.


ارزيابي و سنجش اثربخشي شيوه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارائه مدل مطلوب
دوم به موضوع فراوانی جرم بر حسب مکان‌های جغرافیایی در هستان می‌پردازد.


سنجش درجه توسعه یافتگی روستاهای استان بوشهربا تاکید بر شاخص های عمران روستایی
سوم اینکه میزان تاثیر محیط جغرافیایی و شرایط اقتصادی و اجتماعی و محل سکونت و اشتغال مجرمین در وقوع رفتار مجرمانه اونان بررسی خواهد شد.


بررسی اثرات اجرای طرح های هادی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی استان بوشهر طی سالهای برنامه های چهارم و پنجم توسعه
محقق با پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی مناسب موضوع را بیان نموده هست.


بررسي رابطه ابعاد خشونت آشكار و پنهان با كاركرد خانواده زوجين
از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و با هستفاده از پرسشنامه و هستفاده از موسسه مالي اطلاعات افراد داده‌های آماری جمع‌آوری خواهد شد.

جامعه آماری افرادی در محدوده جغرافیایی هستان کردستان مرتکب جرم شده‌اند و در زندان‌های هستان تحمل کیفر می‌نمایند.

در پایان کلیه داده‌های به دست آمده از طریق آماره‌های توصیفی، هستنباطی با هستفاده از سیستم SPBS و CIS تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری خواهد شد.
94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews