بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک دو سزکوئی ترپن لاکتون حاصل از گیاه اینولا بر روی رشد سلول-های سرطان سینه ردهMCF-7 و MDA-MB-468

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث کار منجر به فوت در موارد ارجاعی به پزشکی قانونی استان گلستان طی سالهای 88 - 92
گمانه زنی تپه قلاع گیلانغرب (معروف به ارگ گیلانغرب)
ارزیابی شاخص های بهداشت روان در زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور
بررسی اثر هوشمند سازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی استان گلستان
تولید محتوای الکترونیکی دینی
بهبود و اصلاح مستمر فرآیندها در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای لازم
كنترل بيوفيلم سودوموناز با استفاده از نانو ذرات فلزي
حل عددي سيستم هاي ديناميكي معمولي كسري با استفاده از توابع پايه اي مناسب
بررسي نقش پروتئين كينازها به عنوان نقاط هدف در درمان اعتياد به مورفين
برآورد توابع تولید و مصرف آب خانگی با هدف برآورد حداکثرامکان اسکان جمعیت در شهر زنجان
بررسی پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و برنامه ملی جنگلداری در پدیده تغییر اقلیم و تنوع حیات در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی حوزه 9 گیلان)
بررسي ميزان اثربخشي توانبخشي رواني و فيزيكي بر كودكان داراي معلوليت جسمي و ذهني
امکان سنجی و ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب و فاضلاب در قالب قراردادهای B.O.T در آب و فاضلابهای شهری و روستائی
*